Вие сте тук

Трябва ли да се начислява ДДС върху комисиона за посредническа услуга

Трябва ли да се начислява ДДС върху комисиона за посредническа услуга

Фирма се явява посредник при покупко-продажбата на дружествени дялове. За предоставената услуга предстои да получи комисиона. Трябва ли фирмата да начисли ДДС върху комисионата или самата посредническа услуга попада в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за ДДС? Освободена ли е сделката?

Отговор на въпроса дава експерт на Портал Счетоводство: 

Според разпоредбата чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за ДДС освободена доставка се явява сделката, включително договарянето, която има връзка с дружествени дялове, акции или друг тип ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене. Това не се отнася за ценни книжа, които установяват права върху стоки или услуги вън от посочените в този член от закона.

За договарянето като термин не е налице определение за целите на прилагането на Закона за ДДС. Подобно определение няма и в Директива 2006/112/ЕО на Съвета, като това налага да се съобразяваме с тълкуването на термина „договаряне“ на СЕС в Решение по дело С-453/05 точка 23.

Съгласно него:

Терминът „договаряне“, който е включен в член 13, Б, буква г), точки от 1 до 5 от Шеста директива, не е определен в същата директива. Съдът обаче се е произнасял в контекста на точка 5 от разпоредбата, че понятието има предвид дейност, която се върши от посредник, непритежаващ качеството на страна по договор, във връзка с финансов продукт, който има дейност, различна от типичните договорни престации, извършвани от страните по подобни договори. Всъщност самата дейност договаряне се явява услуга, която се извършва в полза на една от страните по договора и се заплаща от същата страна като една отделна посредническа дейност. Така целта на една подобна дейност е да направи нужното за сключването на договор между 2 страни, без преговарящият да е заинтересован по някакъв начин от съдържанието на договора (вж. Решение от 13 декември 2001 г. по дело CSC Financial Services, C‑235/00, Recueil, стр. I‑10237, т. 39). В обратния случай - нямаме дейност по договаряне, в случай че една от страните по договора възложи на подизпълнител някаква част от материално-техническите действия, имащи връзка с договора (вж.Решение по дело CSC Financial Services, посочено по-горе, т. 40).

От това може да се заключи, че когато се определя данъчното облагане на този вид услуги, от голямо значение е дали в резултат на посредническите услуги е сключен договор за покупко–продажба на дружествени дялове или не е сключен такъв.

За да може договарянето да се определи като освободена доставка съгласно чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за ДДС, трябва в резултат на предоставените посредническите услуги да е сключен договор. 

Повече четете в Портал Счетоводство тук >>>