Вие сте тук

За колко години назад може да се разпределят дивиденти

За колко години назад може да се разпределят дивиденти

Според чл. 123 от Търговския закон (ТЗ) всеки един съдружник в ООД разполага с правото да вземе участие при разпределението на печалбата. 

Докато това дружество съществува, неговите съдружниците нямат възможност да изискат дяловете си. Те имат право единствено на част от печалбата, съразмерно на дяловете, в случай че не е уговорено друго. 

Според чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ приемането на годишния отчет и баланса, разпределянето на печалбата и вземането на решение за изплащането ѝ е от компетенцията на общото събрание на съдружниците. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от капитала на дружеството, доколкото друго не е уговорено в самия дружествен договор. Управителят има задължението да свика общото събрание на съдружниците най-малко един път на година.

Разпределението на печалбата на дружеството или на някаква част от нея в полза на съдружниците се прави посредством вземане на решение за плащане на дивидент. 

Не са налице други законови ограничения, извън посочените по-горе, при разпределяне на печалбата на ООД като дивидент, включително и по отношение на периода, в който трябва да се вземе решение за разпределяне на дивидента. 

В Закона за счетоводството, който действаше до 31.12.2015 г., съществуваше задължение за всички акционерни дружества, командитни дружества с акции и за всички ООД-та заедно с годишния финансов отчет да публикуват и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за това как ще се разпределя печалбата или за покриването на загуба за предходната година. С новия Закон за счетоводството, който влезе в сила от 01.01.2016 г., това задължение остана в сила единствено за капиталовите дружества, които същевременно представляват и средни или големи предприятия, или предприятия от обществен интерес. 

Повече по темата можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>