Вие сте тук

Задължени ли са малките фирми да публикуват годишни финансови отчети?

Задължени ли са малките фирми да публикуват годишни финансови отчети?

До края на юни предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчетиОт Агенция по вписванията напомниха за новите срокове още през март

Ако вашата фирма е в категорията "малки предприятия" или "микропредприятия", е добре да знаете дали попадате в графата на задължените лица по-горе. 

 • Микропредприятия според чл.19 ал.2 от Закона за счетоводството са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
 1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.
 • Като "малко предприятие" съгласно чл.19, ал. 3 на същия нормативен акт ще бъдете класифицирани ако към 31 декември на текущия отчетен период не надвишавате най-малко два от следните показатели:
 1. балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Забележка: Съгласно § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСч предприятията определят категорията си за 2016 г. в съответствие с чл. 19 съгласно показателите си към 31 декември 2015 г.

От началото на 2016 г. са в сила и промени в количествените критерии за възникване на задължението за извършване на независим финансов одит. Според първата точка на чл.37, ал.1 от ЗСч трябва да бъдат одитирани отчетите на малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

 1. балансова стойност на активите – 2 000 000 лв. (1 500 000 в предходния текст на закона);
 2. нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв. (2 500 000 в предходния текст на закона);
 3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.

Според разпоредбите на чл.38, ал.4 на същия закон:

(4) Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. 

Това означава ли, че малките предприятия, неподлежащи на финансов одит, могат да не обявяват в Търговски регистър никакви финансови отчети?

Отговорът на този въпрос е "не", тъй като според чл. 38. (1), т.1 от ЗСч всички предприятия - търговци по ТЗ публикуват годишния финансов отчет чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година. Ал.4 е облекчение за малки дружества, отговарящи на определен критерий – микропредприятията ще трябва да публикуват само съкратен баланс, а малките предприятия – съкратен баланс и приложение.

Важно!

Микро- и малките предприятия, визирани по-горе, не са освободени от задължението за съставяне на ГФО със съдържанието и по начина, регламентирани от съответния нормативен акт, а само от изискването за обявяване в ТР на определени елементи от него.

В допълнение - какво включват ГФО на микро- и малките предприятия? 

Съдържанието на годишнитефинансови отчети на тези две категории предприятия е регламентирано в разпоредбите на ал. 4 и ал.6 от чл.29 на ЗСч:

(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.


Източник: Закон за счетоводството