Вие сте тук

Задължение за плащане ДДС при предоставяне на услуги за ЕК

Задължение за плащане ДДС при предоставяне на услуги за ЕК

Лице е регистрирано като самоосигуряващо се, а освен това е регистрирано и по ЗДДС, чл. 100, ал.1. Лицето изпълнява услуги в България. Сключва 4-годишен рамков договор за доставка на преводачески услуги за Европейската комисия.

Тази доставка би следвало да е освободена от ДДС, т.е. да има нулева ставка, защото услугите са за официално ползване от институция на Европейския съюз (чл. 173, ал. 5 ЗДДЗ). Двете служби, получателки на услугите на лицето, са ситуирани съответно в Брюксел и Люксембург, т.е. страната домакин не би следвало да е България. 

Какви постъпки трябва да предприеме лицето пред НАП, за да получи освобождаване от задължение за плащане на ДДС? 

Експерт на Портал Счетоводство отговаря на поставеното запитване по следния начин:

Съгласно  чл. 173, ал. 5 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка на данъка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност повече от 400 лв., по които получатели са институции на ЕС, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на ЕС, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за прилагането му или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушение на конкуренцията. За да приложи нулева ставка, доставчикът трябва да разполага с писмени документи, които удостоверяват договорните отношения с дадените институции на ЕС.

От цитираната разпоредба става видно, че за да се приложи нулевата ставка, следва да са налице едновременно условията:

  • мястото на изпълнение на доставките е на територията на страната;
  • получател по доставките е лице, което е посочено в разпоредбата;
  • стойността на доставките превишава 400.00 лв.;
  • освобождаването не води до нарушаване на конкуренцията.

Съгласно чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС за облагаемите доставки на стоки и услуги, чието място на изпълнение е на територията на страната, се прилага нулева ставка на данъка, в случай че получатели на тези стоки и доставки са институции на ЕС, без значение от това коя е държава домакин. В чл. 109,  ал. 3 са изброени документите, които трябва да има доставчикът, за да приложи нулевата ставка на ДДС:

  1. Фактура за тази доставка;
  2. Удостоверение за освобождаване от задължението за плащане на данък по образец:
    а) (изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), което е потвърдено от компетентния орган на държавата, членка на ЕС, явяваща се домакин - за лицата по ал. 1 и 2, когато Р България не е държава домакин;
    б) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) приложение 21 - за лицата по ал. 2, когато Р България е държава домакин...

Пълното решение четете в Портал Счетоводство тук >>>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ