Вие сте тук

Задължителен ли е касовият апарат за земеделските стопани

Задължителен ли е касовият апарат за земеделските стопани

Задължени ли са земеделските стопани при продажба на продукцията си да я регистрират и отчетат чрез издаване на касов бон? 

В брошурата на НАП, разясняваща данъчните и осигурителните задължения на земеделците, е посочено, че „Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Същевременно е пояснено, че ако физическо лице отговаря едновременно на следните три условия:

  • не е търговец по смисъла на ТЗ (дефиницията за търговец по този закон е формулирана в чл.1, а в чл.2 на Търговския закон е посочено, че не се смятат за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност); 
  • извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
  • търговския обект не се намира на територията на лицензирана стокова борса, тържище или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища или не е закрито помещение, като магазин, склад или други подобни,

то тогава използването на фискално устройство не е задължително.

Друго полезно пояснение от приходната агенция:

„При продажбата на стоки - зърнени и технически култури, за които приложение намира механизмът за обратно начисляване на данъка и получателят е регистрирано по ЗДДС лице, продажбата следва да се регистрира в група "А" на фискалните устройства (стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС). 

При положение, че получателят по тези доставки не е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът е изискуем от доставчикът по общия ред на закона. Тази доставка се регистрира от доставчика чрез фискално устройство по общия ред на Наредба Н-18, като доставката се отнася в данъчна група „Б”.“


Източник: НАП