Вие сте тук

Изграждане на домашна фотоволтаична централа

С освобождаването на пазара, цената на ел. енергия рязко се повиши. На обикновения гражданин не стана ясно, защо държавата трябваше да освободи този пазар и да разпредели огромни печалби между себе си, енергоразпределителни дружества и търговци на ел. енергия. Ако се е имало предвид да се спазват чисто пазарни механизми и принципи, то тогава защо държавата отново регулира този пазар, като дотира стопанските предприятия, регулира пазара за домакинствата и т.н. 

С освобождаването на пазара, цената на ел. енергия рязко се повиши. На обикновения гражданин не стана ясно, защо държавата трябваше да освободи този пазар и да разпредели огромни печалби между себе си, енергоразпределителни дружества и търговци на ел. енергия. Ако се е имало предвид да се спазват чисто пазарни механизми и принципи, то тогава защо държавата отново регулира този пазар, като дотира стопанските предприятия, регулира пазара за домакинствата и т.н. 
Явно една от целите е, държавата да се намеси активно в пазарните механизми, за да разпределя парични средства. Едно действие, което е предпоставка за корупционни практики.
При повишаването на цените на ел. енергия отново е актуално изграждането на фотоволтаични централи, включително на домашни централи. 
В последните години, особено в развитите страни броят им нараства в пъти. Световен лидер е Австралия, а за Европа, най-разпространени са в Германия, която дори приема законодателство, задължаващо бъдещото строителство да предвиди изграждането на такива станции.
Тъй като на световните пазари има недостиг на ел. енергия, на нормалния човек му се струва, че държавните отговорни структури, ще изградят бързи механизми, облекчаващи проектирането, изграждането и разполагането на домашни станции.
Обаче знаем също, че държавния чиновник изпитва особена наслада от въвеждането на повече и повече механизми за натиск и контрол, чрез които се изхранва и възпроизвежда. 
Ето защо вече не изглежда толкова странно и нелепо десетките изисквани документи при изграждане на домашна фотоволтаична станция.
Под домашна фотоволтаична станция имаме предвид обикновено 5 или 30 kW покривна конструкция, която не е самостоятелна и е свързана към електроразпределителната мрежа. 
Опитахме се да обобщим стъпките за изграждане на база на личен опит, както и информация от сайтовете на специализирани в изграждането им дружества.

Етапи за присъединяване на домашна фотоволтаична система за производство на ток към електическата мрежа
1. Предварително проучване 
Предварително проучване на условията за изграждане на ФЕЦ, анализ на инвестицията. 
Изисквания по чл. 24 от ЗЕВИ:
- УПИ в регулация
- масивна сграда в имота, която има активна партида за консумация на електричество
2. Искане за издаване на извадка от регулационния план от местната община
- подава се Заявление в деловодството, придружено с Нотариален акт
Издаването отнема 5 работни дни. Заплаща се при получаване.
3. Искане за издаване на скица от кадастъра, включваща имота и сградата
- поисква се с копие от документите за собственост
Нормалната процедура за издаване е 20 дена (20 лв.). Заплаща се при подаване.
4. Уведомление за изграждане 
Заявление до местно ЕРП. 
Необходими документи:
- искане по образец
- копие на скица на имота
- копие на документ за собственост/право на ползване
В срок от един месец се получава становище
5. Подаване на искане за изготвяне на скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа в съответната община, придружена със:  
- извадка от регулационния план от общината
- кадастрална скица на имота
- архитектурния проект на сградата
6. Допълнително споразумение
На база на подадено искане, ЕПР издава допълнително споразумение към съществуващ договор за достъп и пренос.
Споразумението включва информация относно;
- разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ
- технически изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към ел. уредба на клиента
7. Технически проект
Съгласно становище за присъединяване, виза за проектиране се изготвя технически проект на ФЕЦ. 
Техническият проект включва;
- част електрическа
- част конструктивна
8. Техническия проект се подава в ЕРП за одобрение
9. Съгласуване на проект с Общинска администрация
Одобреният от ЕРП технически проект се внася за съгласуване с Общинска администрация.
10. Разрешение за строеж
Издава се от главен архитект на общината на база на одобрен проект.
11. Изграждане на ФЕЦ
На база на технически проект и сключен договор за присъединяване с ЕРП се доставя оборудване за ФЕЦ, изгражда се и се пуска в експлоатация.
12. Уведомление за извършен монтаж
След приключване на изграждането се подава към ЕРП Уведомление за успешно изграждане на обект.
13. Подаване на заявление/искане за договор за присъединяване към съответното ЕРП. 
14. След финализиране на изграждането на ФеЕЦ се пускат 72 часови проби на централата, контролирани от ЕРП. 
15. Паралелно с изграждането на фотоволтаичния генератор се подава искане за изкупуване на отдадената в електропреносната мрежа енергия. 
16. За въвеждане на ФЕЦ в експлоатация се подава искане за пускане под напрежение.

Поемаме ангажимента, на един следващ етап да проучим, изчислим и анализираме цената на инвестицията, изкупната цена на енергоразпределителните дружества и възвръщаемостта на инвестицията.