Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - април 2015 г.

Данъчно-осигурителен календар - април 2015 г.

В данъчно-осигурителния календар за месец април 2015 г. са систематизирани актуалните срокове за подаване на декларации и справки и внасяне на дължимите суми за данъци и осигуровки, регламентирани от данъчно-осигурителното законодателство.

Закон за ДДС

 • 14.04.2015 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.
 • 14.04.2015 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
 • 20.04.2015 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец март 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец март 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец март 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец март 2015 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2015 г.
 • 30.04.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2014 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.
 • 30.04.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2014 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 30.04.2015 г. - Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец 3) за изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.
 • 30.04.2015 г. - Предоставяне на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за пенсиите, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз.
 • 30.04.2015 г. - Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от работодателите за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз.
 • 30.04.2015 г. - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък.
 • 30.04.2015 г. - Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 30.04.2015 г. - Предоставяне на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен на информация между държавите – членки на Европейския съюз.
 • 30.04.2015 г. - Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото тримесечие на текущата година и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 30.04.2015 г. - Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2013 г.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.04.2015 г. (следващ работен ден: 14.04.2015 г.) - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.04.2015 г.  - Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15.04.2015 г.  - Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 15.04.2015 г.  - Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 30.04.2015 г.  - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец март 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец март 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец март 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 30.04.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2014 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.
 • 30.04.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2014 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.04.2015 г. - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
 • 30.04.2015 г. - Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 • 30.04.2015 г. - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.
 • 30.04.2015 г. - Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година. с отстъпка от 5 на сто.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.04.2015 г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за март 2015 г.
 • 14.04.2015 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2015 г.
 • 20.04.2015 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2015 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.04.2015 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март.
 • 15.04.2015 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.04.2015 г. (следващ работен ден: 14.04.2015 г.) - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец март 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди февруари 2015 г., които са начислени или изплатени през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец март 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец февруари 2015 г., които са начислени или изплатени след 25 март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец март 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 февруари 2015 г. и месец март 2015 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец март 2015 г.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец март 2015 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.04.2015 г. (следващ работен ден: 27.04.2015 г.) - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец март 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 30.04.2015 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.
 • 30.04.2015 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2014 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 30.04.2015 г. - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
 • 30.04.2015 г. - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.

Източник: НАП