Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - август 2014 г.

Данъчно-осигурителен календар - август 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец август 2014 г.

Закон за ДДС

 • 14.08.2014 г.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли

 • 14.08.2014 г.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юли 2014 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец юли 2014 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец юли 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец юли 2014 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2014 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.08.2014 г.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец юли са направени само частични плащания

 • 25.08.2014 г.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.08.2014 г., следващ работен ден: 11.08.2014

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 • 15.08.2014 г.

Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане

Закон за здравното осигуряване

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени след 25 юли 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени през месец юли 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 2014 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец юли 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.08.2014 г.

Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юли 2014 г

 • 14.08.2014 г.

Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юли 2014 г.

 • 20.08.2014 г.

Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.08.2014 г.

Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли

 • 15.08.2014 г.

Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юли

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.08.2014 г., следващ работен ден: 11.08.2014

Подаване на декларация образец №3 с данните за месец юли 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди юни 2014 г., които са начислени или изплатени през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 юни 2014 г. и месец юли 2014 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юли 2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юли 2014 г. задължителни осигурителни вноски

 • 25.08.2014 г.

Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец юли 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 с данните за месец юли 2014 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юни 2014 г., които са начислени или изплатени след 25 юли 2014 г.

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО

 • 25.08.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2014 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.08.2014 г., следващ работен ден: 01.09.2014

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.


Източник: http://www.nap.bg