Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - август 2020 г.

Данъчно-осигурителен календар - август 2020 г.

Информация относно крайните срокове за погасяване на осигурителни и данъчни задължения и подаване на съответните декларации и справки към институциите съобразно данъчно-осигурителното законодателство за месец август 2020 г. е обобщена по-долу:

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.08.2020 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юли, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 август.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.
 • 31.08.2020 г. - Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. юли.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.08.2020 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.08.2020 г. (следващ работен ден: 17.08.2020 г.) - Внасяне на месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по ЗКПО.

Закон за ДДС

 • 14.08.2020 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец юли изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
 • 14.08.2020 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2020 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2020 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юли 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец юли 2020 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 2020 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец юли 2020 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юли 2020 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 2020 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юли 2020 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юли 2020 г .
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юли 2020 г., отнасящи се за труд положен през месец юни 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юли 2020 г., отнасящи се за труд положен преди месец юни 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юли 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец юли 2020 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец юли 2020 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец юли 2020 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юли 2020 г.

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

 • 20.08.2020 г. - Подаване на декларация образец №3 с данните за месец юли 2020 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юни 2020 г., които са начислени или изплатени след 25 юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2020 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юли 2020 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларации образец №1 с данните за месец юли 2020 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец юли 2020 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди юни 2020 г., които са начислени или изплатени през месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юли 2020 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юли 2020 г.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 юни 2020 г. и месец юли 2020 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.08.2020 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юли 2020 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.08.2020 г. (следващ работен ден: 17.08.2020 г.) - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юли.
 • 15.08.2020 г. (следващ работен ден: 17.08.2020 г.) - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли.
 • 15.08.2020 г. (следващ работен ден: 17.08.2020 г.) - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец юли.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 31.08.2020 г. - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец август 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
 • 31.08.2020 г. - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец август 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 31.08.2020 г. - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец август 2020 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.08.2020 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юли 2020 г.
 • 20.08.2020 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Източник: НАП