Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2017 г.

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за февруари 2017 г., в който са отбелязани сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на съответните справки към институциите през настоящия месец, е на разположение по-долу.

Закон за ДДС

 • 14.02.2017 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.
 • 14.02.2017 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец януари.
 • 14.02.2017 г. - Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 05.02.2017 г. (следващ работен ден: 06.02.2017 г.) - Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоотношение на съответните работници/служители, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 януари на текущата година.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на предходната година на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
 • 28.02.2017 г. - Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. януари.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.02.2017 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.02.2017 г. - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма
 • 28.02.2017 г. - Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.02.2017 г. - Подаване съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за януари 2017 г.
 • 14.02.2017 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2017 г.
 • 20.02.2017 г. - Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец януари 2017 г.:
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец януари 2017 г., отнасящи се за труд, положен преди месец декември 2016 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 януари 2017 г., отнасящи се за труд, положен през месец декември 2016 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец януари 2017 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец януари 2017 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец януари 2017 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец Януари 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец януари 2017 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец януари 2017 г.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от КТ), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец януари 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец януари 2017 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 януари 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец декември 2016 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец януари 2017 г., отнасящи се за труд, положен преди месец декември 2016 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец януари 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец януари 2017 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец януари 2017 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец януари 2017 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.02.2017 г. - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец януари.
 • 15.02.2017 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 28.02.2017 г. - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които желаят от месец февруари 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • 28.02.2017 г. - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец февруари 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 28.02.2017 г. - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец февруари 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Наредба № Н–8 от 29 Декември 2005 г.

 • 20.02.2017 г. - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец януари 2017 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец януари 2017 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец януари 2017 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2017 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2017 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец декември 2016 г., които са начислени или изплатени след 25 януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди декември 2016 г., които са начислени или изплатени през месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец януари 2017 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец януари 2017 г.
 • 25.02.2017 г. (следващ работен ден: 27.02.2017 г.) - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец януари 2017 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

Източник: НАП