Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - март 2021 г.

В данъчно-осигурителния календар за март 2021 г. са отбелязани регламентираните в нормативните актове срокове за подаването на справки и декларации и съответно внасянето на дължимите данъци и осигуровки за месеца.

Данъчно-осигурителен календар - март 2021 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • » 25.03.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през месец февруари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.
 • » 31.03.2021 г. - Подаване по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, придобити през предходната година и внасяне на дължимите по декларацията данъци от лица, които имат право и желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимите по декларацията данъци, но не повече от 500 лв. в общ размер.
 • » 31.03.2021 г. - Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през месец февруари.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • » 10.03.2021 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Закон за ДДС

 • » 14.03.2021 г. (следващ работен ден: 15.03.2021 г.) - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец февруари изпраща или транспортира стоки под режим на складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията. Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец февруари е извършило вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
 • » 14.03.2021 г. (следващ работен ден: 15.03.2021 г.) - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.
 • » 31.03.2021 г. - Определяне на акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС и писмено уведомяване на компетентната ТД на НАП от данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, за да се счита за регистрирано по закона.

Закон за здравното осигуряване

 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец февруари 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец февруари 2021 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец февруари 2021 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец февруари 2021 г., отнасящи се за труд положен преди месец януари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 февруари 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец януари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец февруари 2021 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец февруари 2021 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец февруари 2021 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.

Кодекс за социално осигуряване

 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец февруари 2021 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец февруари 2021 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец февруари 2021 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец февруари 2021 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец февруари 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски,, отнасящи се за месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец февруари 2021 г., отнасящи се за труд положен преди месец януари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 февруари 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец януари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари 2021 г.

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

 • » 20.03.2021 г. (следващ работен ден: 22.03.2021 г.) - Подаване на декларация образец №3 с данните за месец февруари 2021 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет, с изключение на данните.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец февруари 2021 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 с данните за месец февруари 2021 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец февруари 2021 г. задължителни осигурителни вноски.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец февруари 2021 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало от 1 февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 януари 2021 г. и месец февруари 2021 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2021 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди януари 2021 г., които са начислени или изплатени през месец февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец януари 2021 г., които са начислени или изплатени след 25 февруари 2021 г.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2021 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • » 25.03.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2021 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • » 15.03.2021 г. - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец февруари.
 • » 15.03.2021 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари.
 • » 15.03.2021 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец февруари.
 • » 15.03.2021 г. - Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец февруари.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • » 31.03.2021 г. - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец март 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
 • » 31.03.2021 г. - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец март 2021 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • » 31.03.2021 г. - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец март 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • » 14.03.2021 г. (следващ работен ден: 15.03.2021 г.) - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2021 г.
 • » 20.03.2021 г. (следващ работен ден: 22.03.2021 г.) - Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Източник: НАП