Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - май 2015 г.

Данъчно-осигурителен календар - май 2015 г.

Данъчно-осигурителният календар за месец май 2015 г. предоставя информация за сроковете, в които трябва да бъдат подадени декларации и справки и платени дължимите данъци и осигуровки съобразно данъчно-осигурителното законодателство.

Закон за ДДС

 • 14.05.2015 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.
 • 14.05.2015 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец април.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец април 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец април 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец април 2015 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец април 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.05.2015 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец април, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 май.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.05.2015г. (следващ работен ден: 11.05.2015г.) - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.05.2015г. - Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец април 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец април 2015 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.05.2015 г. - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.05.2015 г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за април 2015 г.
 • 14.05.2015 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец април 2015 г.
 • 20.05.2015 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2015 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.05.2015 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април.
 • 15.05.2015 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец април.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.05.2015г. (следващ работен ден: 11.05.2015г.) - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец април 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 март 2015 г. и месец април 2015 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец април 2015 г.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди март 2015 г., които са начислени или изплатени през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец март 2015 г., които са начислени или изплатени след 25 април 2015 г.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2015 г.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец април 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец април 2015 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец април 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец април 2015 г.
 • 25.05.2015г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец април 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

Източник: НАП