Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - май 2018 г.

Данъчно-осигурителен календар - май 2018 г.

Обобщение на сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на справки през месец май 2018 г., регламенти в различните нормативни документи:

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.05.2018 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец април, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 май.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения.
 • 31.05.2018 г. - Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през април.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.05.2018 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.05.2018 г. - Внасяне на месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Закон за ДДС

 • 14.05.2018 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.
 • 14.05.2018 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец април.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец април 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за лицата, които през месец април 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от КТ), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец април 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец април 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2018 г.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец април 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец април 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец април 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец април 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец април 2018 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2018 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 20.05.2018 г. (следващ работен ден: 21.05.2018 г.) - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец април 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец април 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец април 2018 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец април 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец април 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 март 2018 г. и месец април 2018 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди март 2018 г., които са начислени или изплатени през месец април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец март 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 април 2018 г.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.05.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2018 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.05.2018 г. - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец април.
 • 15.05.2018 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април.
 • 15.05.2018 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец април.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 31.05.2018 г. - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец май 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 31.05.2018 г. - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец май 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
 • 31.05.2018 г. - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец май 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 20.05.2018 г. (следващ работен ден: 21.05.2018 г.) - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Източник: НАП