Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2015 г.

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2015 г.

Сроковете за деклариране и плащане на данъци и осигуровки и подаване на информация и справки през настоящия месец са систематизирани в данъчно-осигурителния календар за ноември

Закон за ДДС

 • 14.11.2015 г. (следващ работен ден: 16.11.2015 г.) - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври.
 • 14.11.2015 г. (следващ работен ден: 16.11.2015 г.) - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Октомври 2015 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 октомври 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец септември 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец октомври 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец септември 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец oктомври 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец oктомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец oктомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец oктомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец oктомври 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец oктомври 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец oктомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец октомври 2015 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.11.2015 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец октомври, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 ноември.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.11.2015 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.11.2015 г. (следващ работен ден: 16.11.2015 г.) - Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец октомври 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец септември 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец октомври 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец октомври 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец октомври 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 октомври 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец септември 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец октомври 2015 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.11.2015 г. (следващ работен ден: 16.11.2015 г.) - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.11.2015 г. (следващ работен ден: 16.11.2015 г.) - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2015 г.
 • 14.11.2015 г. (следващ работен ден: 16.11.2015 г.) - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за октомври 2015 г.
 • 20.11.2015 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2015 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.11.2015 г. (следващ работен ден: 16.11.2015 г.) - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец октомври.
 • 15.11.2015 г. (следващ работен ден: 16.11.2015 г.) - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.11.2015 г. - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец октомври 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец септември 2015 г., които са начислени или изплатени след 25 октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди септември 2015 г., които са начислени или изплатени през месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 септември 2015 г. и месец октомври 2015 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Октомври 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец октомври 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец октомври 2015 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец октомври 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец октомври 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.11.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец октомври 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Източник: НАП