Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - септември 2014 г.

Данъчно-осигурителен календар - септември 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец септември 2014 г.

Закон за ДДС

 • 14.09.2014 г. * следващ работен ден: 15.09.2014 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец август.
 • 14.09.2014 г. * следващ работен ден: 15.09.2014 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец август 2014 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец август 20134 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец август 2014 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец август 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец август възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени след 25 август 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец юли 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПОза лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени през месец август 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец юли 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец август 2014 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.09.2014 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец август са направени само частични плащания.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.09.2014 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.09.2014 г. - Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец август 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец август възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени след 25 август 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец юли 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени през месец август 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец юли 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец август 2014 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец август 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец август 2014 г.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.09.2014 г. * следващ работен ден: 15.09.2014 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2014 г.
 • 14.09.2014 г. * следващ работен ден: 15.09.2014 г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за август 2014 г.
 • 20.09.2014 г. * следващ работен ден: 23.09.2014 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.09.2014 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август
 • 15.09.2014 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец август

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.09.2014 г. - Подаване на декларация образец №3 с данните за месец август 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт
 • 20.09.2014 г. - следващ работен ден: 23.09.2014 г.- Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 юли 2014 г. и месец август 2014 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди юли 2014 г., които са начислени или изплатени през месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец август 2014 г. задължителни осигурителни вноски
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юли 2014 г., които са начислени или изплатени след 25 август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларации образец №1 с данните за месец август 2014 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба
 • 25.09.2014 г. - Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец август 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец август 2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2014 г.
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2014 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа
 • 25.09.2014 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец август 2014 г.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 30.09.2014 г.  - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Източник: НАП