Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - януари 2020 г.

Данъчно-осигурителен календар - януари 2020 г.

Сроковете през месец януари 2020 г. за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на данни към съответните институции, регламентирани в данъчното и осигурителното законодателство, обобщени в календара по-долу:

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец декември на предходната година, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 януари.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на предходната година за доходи от трудови правоотношения.
 • 28.01.2020 г. - Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. януари.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020г.) - Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. декември на предходната година.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020г.) - Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020г.) - Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия, подлежащи на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020г.) - Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020г.) - Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през четвъртото тримесечие на предходната данъчна година, в случаите когато лицето, придобиващо дохода, писмено е декларирало пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък за тези доходи.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020г.) - Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.01.2020г. (следващ работен ден: 12.01.2020 г.) - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от телефонните или операторите на друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.01.2020 г. - Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на предходната година върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година данъци при източника по ЗКПО.

Закон за ДДС

 • 14.01.2020 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на предходната година. .
 • 14.01.2020 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на предходната година.
 • 15.01.2020 г. - Подаване на Заявление за регистрация от лице, което към датата на влизането в сила на този закон отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС.
 • 20.01.2020 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за четвъртото тримесечие на предходната година.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.01.2020 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2019 г.
 • 20.01.2020 г. - Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Закон за местните данъци и такси

 • 30.01.2020 г. - Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени през месец декември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2019 г., отнасящи се за труд положен през месец ноември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец декември 2019 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец декември 2019 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2019 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец декември 2019 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец декември 2019 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец декември 2019 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец декември 2019 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец декември 2019 г.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец декември 2019 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец декември 2019 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец декември 2019 г .
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец декември 2019 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец декември 2019 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.*
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец декември 2019 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2019 г., отнасящи се за труд, положен през месец ноември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2019 г
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Внасяне на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец декември 2019 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

 • 20.01.2020 г. - Подаване на декларация образец №3 с данните за месец декември 2019 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец декември 2019 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди ноември 2019 г., които са начислени или изплатени през месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2019 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец декември 2019 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през декември 2019 г.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на декларации образец №1 с данните за месец декември 2019 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2019 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.01.2020 г. (следващ работен ден: 27.01.2020 г.) - Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец декември 2019 г. задължителни осигурителни вноски.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.01.2020 г. - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември на предходната година.
 • 15.01.2020 г. - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец декември на предходната година.
 • 15.01.2020 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец декември на предходната година.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които желаят от месец януари 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2020 г.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Подаване на декларация от 1 до 31 януари от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2020 г.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец януари 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 31.01.2020 г. (следващ работен ден: 02.02.2020 г.) - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец януари 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Източник: НАП