Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - юли 2015 г.

Данъчно-осигурителен календар - юли 2015 г.

В данъчно-осигурителния календар за юли са отбелязани сроковете за подаването на справки и декларации и съответно внасянето на дължимите данъци и осигуровки за месеца.

За да спазите данъчно-осигурителното законодателство, не пропускайте датите, отбелязани тук:

Закон за ДДС

 • 14.07.2015 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.
 • 14.07.2015 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юни.
 • 20.07.2015 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец юни 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юни 2015 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец юни 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец юни 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юни, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юли.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения.
 • 31.07.2015 г. - Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 31.07.2015 г. - Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.07.2015 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 10.07.2015 г. - Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 15.07.2015 г. - Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15.07.2015 г. - Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 31.07.2015 г. - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени след 25 Юни 2015 г., отнасящи се за труд, положен през месец май 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени през месец юни 2015 г., отнасящи се за труд, положен преди месец май 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец юни 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юни 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164 б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения, върху изплатените възнаграждения през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юни 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юни 2015 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.07.2015 г. - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
 • 31.07.2015 г. - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.
 • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
 • 14.07.2015 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юни 2015 г.
 • 14.07.2015 г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юни 2015 г.
 • 20.07.2015 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юни 2015 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.07.2015 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юни.
 • 15.07.2015 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.07.2015 г. - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец юни 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец май 2015 г., които са начислени или изплатени след 25 юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди май 2015 г., които са начислени или изплатени през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 май 2015 г. и месец юни 2015 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец юни 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юни 2015 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец юни 2015 г. от посредника, компетентния български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юни 2015 г.
 • 25.07.2015 г. (следващ работен ден: 27.07.2015 г.) - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юни 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.07.2015 г. - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
 • 31.07.2015 г. - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.

Източник: НАП