Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - юли 2016

Данъчно-осигурителен календар - юли 2016

Сроковете, в които трябва да бъдат подадени различните декларации и справки, както и да бъдат платени дължимите данъци и осигуровки през настоящия месец, са подредени в данъчно-осигурителния календар за юли. 

Закон за ДДС

 • 14.07.2016 г. - Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
 • 14.07.2016 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юни.
 • 14.07.2016 г. - При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
 • 14.07.2016 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.
 • 20.07.2016 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Подаване на декларация-опис по образец от Общините за упражняване правото по § 15г от преходните и заключителните разпоредби на ЗДДС в срок от януари 2016 г. до 31 юли 2016 г. - за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през данъчни периоди след 1 декември 2013 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.07.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юни, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юли.
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през второто тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.07.2016 г. (следващ работен ден: 11.07.2016 г.) - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.07.2016 г. - Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15.07.2016 г. - Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 15.07.2016 г. - Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.07.2016 г. - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.07.2016 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юни 2016 г.
 • 14.07.2016 г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юни 2016 г.
 • 20.07.2016 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юни 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през предходен месец, ако пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25-о число на текущия месец.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юни 2016 г .
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец юни 2016 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец юни 2016 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец юни 2016 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юни 2016 г.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец юни 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец юни 2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец юни 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юни 2016 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.07.2016 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни.
 • 15.07.2016 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юни.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 01.07.2016 г. - Подаване на декларация от лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, в която писмено заявяват желанието си за осигуряване пред съответния държавен орган и посочват датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати (§ 6 от ПЗР на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 1 август 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • 31.07.2016 г. (следващ работен ден: 01.08.2016 г.) - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 1 август 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.07.2016 г. (следващ работен ден: 11.07.2016 г.) - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец юни 2016 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2016 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2016 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец май 2016 г., които са начислени или изплатени след 25 юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди май 2016 г., които са начислени или изплатени през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22, от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 май 2016 г. и месец юни 2016 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юни 2016 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юни 2016 г.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец юни 2016 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юни 2016 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.07.2016 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец юни 2016 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

...

Осигурителите и самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат в компетентната ТД на НАП заявление съгласно приложение № 2 към чл. 4, ал. 4 от  Наредбата за реда избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация". 

До 31юли 2016 г. осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 август 2016 г., желаят да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, но не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

До 31 юли 2016 г. осигурените в професионален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 август 2016 г. желаят да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 4, ал. 6 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.


Източник: НАП