Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - юли 2018 г.

Данъчно-осигурителен календар - юли 2018 г.

Обобщение на сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите данъци и осигуровки и да бъдат подадени към институциите изискваните от нормативните актове справки, ще намерите в данъчно-осигурителния календар за юни 2018 г., цитиран по-долу:

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.07.2018 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юни, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юли.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения.
 • 31.07.2018 г. - Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през второто тримесечие на годината.
 • 31.07.2018 г. - Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през юни.
 • 31.07.2018 г. - Деклариране и внасяне на дължимия авансово данък от физически лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество през второто тримесечие на годината, когато платецът на дохода не е задължен да удържа данъка.
 • 31.07.2018 г. - Деклариране и внасяне на дължимите за второто тримесечие окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.07.2018 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Внасяне на месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 15.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Внасяне на тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15.07.2018 г. - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.

Закон за ДДС

 • 14.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юни.
 • 14.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.
 • 20.07.2018 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.07.2018 г. - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
 • 31.07.2018 г. - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.

Закон за местните данъци и такси

 • 31.07.2018 г. - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юни 2018 г.
 • 20.07.2018 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юни 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец юни 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юни 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юни 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юни 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юни 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец юни 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец юни 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2018 г
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юни 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юни 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юни 2018 г .
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец юни 2018 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.07.2018 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юни 2018 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 20.07.2018 г. - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец юни 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юни 2018 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец юни 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юни 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22, от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 май 2018 г. и месец юни 2018 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди май 2018 г., които са начислени или изплатени през месец юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец май 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 юни 2018 г.
 • 25.07.2018 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни.
 • 15.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец юни.
 • 15.07.2018 г. (следващ работен ден: 16.07.2018 г.) - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юни.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 31.07.2018 г. - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец юли 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • 31.07.2018 г. - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец юли 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 31.07.2018 г. - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец юли 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Източник: НАП