НАП, НОИ, НСИ - Новини

Вие сте тук

НАП - рубрика ДДС документи

Отстраняване на грешки от предходната версия и добавяне на нови валидации са промените, които клиентите на НАП ще открият в актуализирания софтуер. Инсталационният файл и инструкции за...

Публикуван е образецът на декларацията за компенсации от крайните разпространители на горива

От 1 август регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност крайни разпространители на горива ще могат да подават в Национална агенция за приходите Декларация за предоставяне на...

Нова версия на ПП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация

* Актуализирано на 04.08.2022 г. Обновяване № 3 за 2022 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация е...

В края на юли изтича срокът за деклариране и плащане да дължимите данъциза второто тримесечие на 2022 г.

Първият ден на август е крайният срок, в който задължените да удържат данък на физическите лица платци на доходи извън тези по трудови взаимоотношения трябва да подадат в НАП по електронен...

Указание на МФ - УК 3 от 15.07.2022 г. за прилагане на намалена ДДС ставка

В становище с изх. УК - 2/13.07.2022 г, допълнено със становище УК-3/15.07.2022 г., Министерство на финансите предоставя разяснения относно прилагане на 9 % ДДС на природен газ и парно и...

Зареждане на бензиностанция и получаване на отстъпка за гориво

НАП публикува пояснения във връзка с предоставянето и отчитането от бензиностанциите на отстъпка при зареждане на гориво през 2022 г. От Агенцията по приходите информират, че: ...

Диаграма на НСИ, показваща ръста н разходите за труд

Националния статистически институт публикува предварителните данни за общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през първото тримесечие на 2022 г. ...

Становище на НАП - авансов дивидент

В отговор на официално запитване от страна на ИДЕС, постъпило в НАП на 11 май 2022 г, от приходната агенция адресират в писмо № 33-00-165#1/09.06.2022 г. становището си относно данъчното...

 XSD схема за подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба № Н-18 и примерен XML

Във връзка с изменения в Приложение №38 от Наредба № Н-18, влизащи в сила от 26.02.2021 г., е променена XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл, съобщават от НАП. Файлът...

Счетоводител отчита компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за декември 2021 г.

В отговор на отправена в края на януари молба от БСК за изразяване на официална позиция по прилагане на счетоводното и данъчното законодателство при отчитане на компенсациите за небитови...

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

Обновен вариант на наръчника на НАП по корпоративно подоходно облагане за 2022 г. е достъпен в интернет страницата на приходната агенция. В документа са отразени промените в ЗКПО за...

Данъчно третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

Указание с дата 10 май 2022 г., чиято цел е да поясни счетоводното отчитане и данъчното третиране само на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО, е достъпно за заинтересованите лица в...

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2022 г.

Обновен наръчник в съответствие с промените за 2022 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при...

Минималният осигурителен доход на близо 4000 самоосигуряващи се лица е актуализиран в системата на НАП

За самоосигуряващите се лица, заявили с еднократно подаване на декларация Образец №1 с код за вид осигурен 22 минимален месечен осигурителен доход от 420 лв. или 650 лв., НАП вече е...

Деклариране на доходи от продажби в интернет.

С имейли НАП ще напомня на лицата, които все още не са декларирали доходите си от 2021 г. и са получили такива от продажби в интернет, че трябва да включат и тези суми в годишната си...

Aвансовите вноски за 2022 г. се декларират до 15 април

От НАП припомнят, че до 15-ти април фирмите трябва да декларират вида и размера на авансовите вноски за 2022 г. Задължени лица са подлежащите на облагане с корпоративен данък по реда на...

ГДД за деклариране на доходите по чл.50 от ЗДДФЛ

За да спестят 5% от данъка върху доходите през предходната година, физическите лица трябва да подадат годишната си данъчна декларация по електронен път до края на месец март, напомнят от...

Нова версия 14.04 на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6

Приходната агенция публикува актуализирана версия на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6 и инструкции за потребителите, които ще я инсталират и използват. Версия 14.04 съдържа...

Заявление по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ

От 25-ти февруари 2022 г. са в сила промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, според които регистрираните физически лица - осигурители и упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност...

Предварително попълнени декларации за облагане на доходите на физически лица

За поредна година от приходната агенция предлагат улеснение на физическите лица, които ще декларират доходите си за 2021 г., като предоставят предварително попълнена данъчна декларация,...

Становище по прилагане на Закон за бюджета на ДОО и НЗОК за 2022 г.

В становище, публикувано в интернет страницата на приходната агенция, са обобщени разпоредбите на обнародваните в Държавен вестник, бр.18/04.03.2022 г. Закон за бюджета на държавното...

ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. с баркод

НАП публикува новата  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 година (образец 1010) с БАРКОД и актуално ръководство за попълването ѝ в рубриката Формуляри. Във въведението на...

Нови версии на конвертора за преобразуване на Excel файл в xml и на софтуера за декларации №1, №3 и №6

От приходната агенция информират за два обновени на 04.02.2022 г. софтуерни продукта - конверторът за преобразуване на MS Excel файл в xml файл и клиентския софтуер за генериране на данни...

Нова версия за 2022 г. на off-line модула МИО и ново поле в декларацията за вътресюзен износ

Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 9.0.0 за 2022 г. и актуализирани на 28 януари указания за инсталирането му са достъпти в интернет страницата на приходната агенция в рубриката "...

Страници