Вие сте тук

Актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2015 г.

Актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2015 г.

Утвърден е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г..

Актуализираният текст на ръководството е публикуван в интернет страницата на НАП в рубриката Осигуряване/Становища и указания

В първия раздел е систематизирана информация относно различните аспекти на задължителното социално осигуряване. Разгледани са основните принципи, обхвата и нормативната уредба, регламентираща държавното обществено осигуряванедопълнителното задължително пенсионно осигуряване и учителския пенсионен фонд. В отделните фишове на наръчника са посчении и редица примери, улесняващи прилагането на осигурителното законодателство. 

Раздел II съдържа информация относно задължителното здравно осигуряване, а Раздел III разглежда същността на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Полезна информация за декларациите и заявленията по Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, уведомленията по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. и заявления по Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" е систематизирана в последния раздел на Наръчника.

Актуализираният вариант е в съответствие с промените за 2015 г. в Кодекса за социално осигуряванеЗакона за здравното осигуряванеЗакона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и съответните подзаконови нормативни актове. 

Наръчникът е достъпен за изтегляне от тук: Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2015 г.


Източник: НАП