Вие сте тук

Авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 г. се удържа при желание от страна на физическото лице

Авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 г. се удържа при желание от страна на физическото лице

Авансовият данък за четвъртото тримесечие на 2016 г., който физическите лица дължат за доходи от наем, от друга стопанска дейност или парични приходи от други източници, ще бъдат удържан само след предварително писмено заявено желание.

От НАП напомнят още, че желанието за удържане на авансов данък може да бъде декларирано в образеца на сметка за изплатени суми (формулярът може да бъде изтеглен ТУК). 

Задължение на предприятията или самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и удържат данък е да подаде декларация за дължими данъци (Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, изплатени през третото тримесечие на 2016 г., се декларира в срок до 31 октомври 2016 г. 

От приходната агенция уточняват, че декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Срокът отново е до края на октомври.

Формуляр образец 4001 се подава в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Декларират се също и данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините, напомнят от Агенцията по приходите.


Източник: НАП