Вие сте тук

Данъчните декларации на физическите лица - кой, кога и как декларира данъци според ЗДДФЛ

Данъчните декларации на физическите лица - кой, кога и как декларира данъци според ЗДДФЛ

В края на март изтече срокът за деклариране на корпоративните данъци от фирмите. Ако обаче сте данъчно задължено лице по ЗДДФЛ, то имате време до 30 април да подадете годишната си данъчна декларация. Систематизираната информация по-долу е с източник НАП и ще е полезна за всички, които до сега не са се сблъсквали с необходимостта да се запознаят от близо с данъчното законодателство.

С подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ физическите лица сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%Данъкът на едноличните търговци е 15%

Кой е задължен да декларира доходите си чрез подаване на данъчна декларация?

Според чл.50 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:

 • придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец);
 • доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
 • придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2 (доходи от замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества), ал. 8 (доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", придобити при условията, изброени от г.1 до т.6) и ал. 13 (брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки);
 • притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина;
 • предоставените/получените парични заеми при определените от закона условия (чл.50, ал.1, т.5);
 • иска да ползва данъчни облекчения.

Пример*: Годишна данъчна декларация за облагане на доходите се подава задължително, ако получавате доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси; реализирате облагаеми доходи от продажба на имущество, вкл. акции, дялови участия и т. н. Декларация подавате и ако искате да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, дори и да получавате само доходи по трудово правоотношение.

Годишна данъчна декларация трябва да подадат и чуждестранни физически лица, които през предходната година са получили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

Кога не се подава годишна данъчна декларация?

Като физическо лице от вас не се изисква да декларирате пред данъчните власти доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по депозити от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък, декларацията трябва да се подава). Не се подава годишна данъчна декларация и ако са получени само доходи от от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.  Данъчна декларация не се подава и за необлагаеми доходи (основната част от доходите на физическите лица, които се считат за необлагаеми, са изброени в нормите на чл. 13 и чл. 24, ал. 2 на  ЗДДФЛ).

Какъв е срокът за подаване на декларацията?

Годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 % отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, ако едновременно отговарят на следните условия:

 • подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
 • към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
 • данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в законово установения срок, а именно до 30 април на следващата година.

Физическите лица, които са задължени да подадат годишна данъчна декларация за облагане на доходите по чл. 50 от ЗДДФЛ, могат да го направят по следните начини:

 • По електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице, или с електронен подпис. За целта трябва да притежавате ПИК или електронен подпис и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет. 
 • По пощата – с обратна разписка.
 • На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.
 • В офиса на НАП по постоянен адрес.

От приходната агенция предоставят възможност да бъде подадена данъчна декларация с баркод, при която попълването е улеснено и е минимизирана вероятността от грешки при изчисляването на дължимия данък. 

Новите образци на годишни данъчни декларации и приложенията към тях могат за бъдат изтеглени от тук.

Можете да ги намерите и в интернет страницата на НАП, както и в офисите на Агенцията.

Внимание! 

Административнонаказателните пазпоредби към Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат сериозни санкции при неспазване на срокове и невярно посочени данни и обстоятелства в подадената данъчна декларация. Чл.80, ал. 1  предвижда глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв. за лица, които не подадат в срок данъчна декларация, ако не подлежат на по-тежко наказание.


*източник: НАП