Вие сте тук

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане според ЗДДФЛ

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане според ЗДДФЛ

За да изчислите дължимите данъци е необходимо да определите данъчната основа - месечна или годишна, като се вземат предвид възможните данъчни облекчения, от които може да се възползва едно физическо лице според разпоредбите на ЗДДФЛ.

В редовете по-долу е систематизирана информация относно данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане. Законово то е регламентирано в чл. 19, ал. 1, 2, 3 и 4; чл. 23; чл. 42, ал. 3, т. 2; чл. 49, ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 2; § 1, т. 12, 13 и 14 от ДР на ЗДДФЛ.

Данъчното облекчение се ползва както при подаването на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, така и при определянето на месечната данъчна основа за целите на авансовото удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения (чл. 42, ал. 3, т. 2 от ЗДДФЛ) и при определянето на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения от работодателя по основното трудово правоотношение на работника или служителя (чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ). В последния случай работникът или служителят трябва да предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година копие от договора със съответното застрахователно или осигурително дружество.

Според текста на чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17

Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2, както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2. (чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ).

Важно е да се отбележи, че данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане може да се ползва чрез работодателя само ако сумите са удържани при изплащането на дохода от трудовото правоотношение. Данъчното облекчение може да се ползва при условие, че съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице – носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено. Ползва се и в случаите, когато по споразумение с лицата се променя застрахователното или осигурителното дружество и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извършва по банков път (чл. 19, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ). 

Трябва да се има предвид, че за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ, е предвиден специален ред за ползване на данъчното облекчение при определянето на годишната данъчна основа по реда на чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ, като се спазва предвидената в закона поредност (чл.21 от ЗДДФЛ).

В наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2015 г. от НАП обръщат специално внимание на дефинициите на понятията „Допълнително доброволно осигуряване", „Доброволно здравно осигуряване”, „Застраховки „Живот”. Важна информация относно данъчното третиране на вноските за доброволно здравно осигуряване съобразно текстовете на ЗЗО и Кодекса за застраховане (КЗ), както и примери от практиката на НАП могат да бъдат намерени във ФИШ ІІ.ІІ.2 от Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица 2015.


Източник: НАП