Вие сте тук

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО трябва да бъде подадена до края на април

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО трябва да бъде подадена до края на април

От НАП напомнят, че фирмите и самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и са задължени да удържат данък, трябва да подадат декларацияпо чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци.

Срокът за декларирането на дължимите данъци за първото тримесечие на 2015 г. е до края на април. 

От приходната агенция разясняват, че декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината, авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините. 

Образци на Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), Приложение № 1 за доходи от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни лица, местни на държава - членка на Европейския съюз (образец 4011) и Приложение № 2 за възнаграждения по договори за управление и контрол, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни лица, местни на държава - членка на Европейския съюз (образец 4021) могат да бъдат изтеглени от прикачените по-долу файлове, както и от интернет страницата на НАП.


Източник: НАП