Вие сте тук

Декларацията по чл.142, ал.5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО ще се подава и електронно с КЕП

Декларацията по чл.142, ал.5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО ще се подава и електронно с КЕП

Към списъка с електронни услуги на НАП, които са достъпни с квалифициран електронен подпис, приходната агенция добави още една - „Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) за доходи в общ размер до 500 000 лева“

Декларацията трябва да бъде подадена от задължените да удържат и внасят окончателни данъци съгласно ЗКПО и  ЗДДФЛ  платци на доходи на чуждестранни юридически или физически лица, когато се ползва данъчно облекчение съгласно СИДДО и общият размер на доходите, начислени на дадено чуждестранно лице, не надвишава 500 000 лева.

Според разпоредбите на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс размерът на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения трябва да бъде деклариран в срок до 31 март на следващата година с подаване на декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Бланката може да бъде изтеглена от прикачения по-долу файл.

Припомняме, че от началото на 2016 г. са обнародвани две нови спогодби за избягване на двойно данъчно облагане - между България и Норвегия и между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.


Източник: НАП