Вие сте тук

Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ трябва да бъде подадена до края на април

Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ трябва да бъде подадена до края на април

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е годишна и се подава от всички юридически или физически лица, които наемат служители или използват работници, предоставени им от предприятие, осигуряващо временна заетост.

От задължението за подаване на такава декларация са освободени само лицата, които работят сами за своя сметка. Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно, в срок до 30 април на следващата година. Срокът за подаване на данни за 2015 г. е 1 януари 2016 г. - 30 април 2016 г. Нормативно това е уредени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените лица уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда" в срока за подаване на декларацията. 

Важно!

Промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране" според текста на §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Това са промени свързани с:

 • наименованието, седалището и адреса на управление на ЮЛ/ФЛ;
 • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
 • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
 • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
 • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
 • работните места с видеодисплеи.

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се изготвя от портал за електронно-административни услуги на ИА ГИТ на адрес https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndexПодава се на хартиен и електронен носител, или по електронен път. При подаване на място в териториалната структура на "Инспекция по труда" декларацията се принтира, подписва се и се подпечатва. С помощта на портала се изтегля като XML файл, който се записва на електронен носител. Представят се и двата варианта, като при приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. Ако има проблем при възпроизвеждането на електронния носител обаче, той бива върнат и декларацията се счита за неподадена. До 7 работни дни задълженото лице трябва да представи нов електронен носител. Електронният носител се връща на подателя след приемането на информацията. При подаване на място на уведомление не е необходимо то да се носи записано на електронен носител, а само подписаното и подпечатано хартиено такова.

При подаване по електронен път данните се попълват в портала и се подписват с електронен подпис. Изпратена по електронен път декларация, съответно уведомление, се завеждат в териториалната дирекция "Инспекция по труда" с датата на получаване, регистрирана от информационната система на ИА „Главна инспекция по труда”. Подробни настройки за подписване с ел. подпис  могат да бъдат разгледани ТУК.

От линковете по-долу могат да бъдат изтеглени:

При непълнота и при нередовност на приетата декларация длъжностно лице от ИА ГИТ в срок до 60 дни от датата на приемане писмено уведомява задължените лица за констатираните нередности, като с това определя срок до 30 работни дни за отстраняването им. Това е регламентирано в чл.7, ал.1 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Според разпоредбите на чл.7, ал.2 "В срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, когато в нея няма непълноти или нередовности, длъжностно лице от ИА „Главна инспекция по труда” вписва декларацията, съответно уведомлението, в публичен регистър, който се публикува на страницата на ИА „Главна инспекция по труда” в Интернет. В случаите по алинея 1 срокът за вписване на подадената декларация в публичния регистър започва да тече от датата на отстраняване на констатираните непълноти и нередовности."

Публичният регистър съдържа: 

 1. номер и дата на регистрация на декларацията или уведомлението;
 2. наименование на предприятието;
 3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията или единен идентификационен код по БУЛСТАТ, за лицата, които имат такива;
 4. адрес на предприятието;
 5. име, презиме и фамилия на законния представител на лицето по чл. 2. 

Инструкция за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ може да бъде намерена тук: 

Особени случаи при попълването на някои раздели:

 1. Раздел І, т. 1 - Когато задълженото лице е ЕТ, дружество по ЗЗД или неперсонифицирано сдружение, за него се поддържат данни, аналогично на тези за юридическите лица и наименованието им се вписва в полето за юридическо лице.
 2. Раздел І, т. 2 и т. 3 - Вписва се актуална информация за седалището и адреса на управление, както и за управляващия/ите и представляващия/ите дружеството, организацията, търговеца, съгласно ТЗ или съответния учредителен акт.

Пълният текст на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съдържащ и образеца на декларацията и уведомлението ще намерите в прикачения файл.


Източник: ИА ГИТ