Вие сте тук

Доходи от наем - кой и как декларира и внася авансов данък

Доходи от наем - кой и как декларира и внася авансов данък
2

Доходите от наем подлежат на облагане с авансов данък. Кой е задължен да внесе авансовия данък когато наемодателят, който получава дохода, е физическо лице? 

Задължението за удържане на авансовия данък е пряко свързано с това дали платецът на дохода от наем е фирма или самоосигуряващо се лице или не. В първия случай авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на този доход. Във втория случай задължението за авансовия данък е на самото лице, придобило доход от наем.

Когато предприятие или самоосигуряващо се лице са данъчно задължените лица, то те трябва да определят и удържат данъка при изплащането на наема. Внасянето му трябва да стане до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък. ако обаче наемодателят писмено декларира, че желае удържане на данък, то по изключение за четвъртото тримесечие на годината може да бъде удържан такъв от платеца, който е длъжен да го внесе в срок до 31 януари на следващата година.

Декларация за дължимия данък върху доходите от наем - кой и в какви срокове трябва да я подаде?

Ако наемателят е фирма или самоосигуряващо се лице, то задължението да подаде декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и  чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) е негово и той трябва да го направи до края на месеца, следващ тримесечието на удържането на данъка. 

Декларацията трябва да бъде подадена от наемодателя в случаите, когато  платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице. Това трябва да се случи до края на на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода.

Формуляр на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложенията към нея могат да бъдат изтеглени от прикачените по-долу файлове.

Как се определя размерът на авансовия данък за доходи от наем?

За да бъде изчислен дължимият данък, сумата на платения наем се намалява с 10 % нормативно признати разходи. След това върху разликатасе определя и удържа 10% данък. Важно е да се отбележи, че разходи не се приспадат, ако наемът е за имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. В тези случаи облагането е с окончателен данък, изчислен на база брутната сума на начисления/изплатения наем.

Данъчно облекчение за лица с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност.

В случаите, когато наемодателят е лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност и е предоставил на платеца на дохода от наем експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лева. Решението за процента намалена работоспособност трябва да е валидно към датата на изплащане на дохода от наем.

Как се прави плащането на дължимия данък?

Удържаният от платеца авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода от наем. В случаите, когато имаме повече от един получател на доходите от наем, данъкът може да бъде преведен в едно платежно нареждане, без да е необходимо да се посочват идентификационни данни за наемодателите. 

Как се удостоверява удържането на авансов данък за доходи от наем?

Когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, то трябва да издаде на лицето, получило наема, сметка за изплатени суми и служебна бележка по образец. Когато наемодателят е самоосигуряващо се лице, той няма задължение да издава документ за получения доход от наем от предприятие или самоосигуряващо се лице.


Източник: НАП