Вие сте тук

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2014 година

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2014 година

Всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, попълват годишен отчет за дейността си на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет е задължително и трябва да бъде извършено в срок до 31 март 2015 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 30 април 2015 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ. 

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

По електронен път годишният отчет за дейността може да бъде подаден чрез Информационна система „Бизнес статистика”.

Подаването на годишния отчет по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.

Подаване на ГОД чрез хартиен носител се извършва само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Отчетите се предоставят заедно с годишната данъчна декларация. Уникалният входящ номер на подадената декларация задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2014 година.

Пълният комплект на формуляра за годишен отчет на дейността може да бъде изтеглен от интернет страницата на НСИ, както и от прикачения по-долу файл.


Източник: НСИ