Вие сте тук

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност

Предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2014 г. е необходимо да изготвят и подадат годишния си отчет за дейността до 31 март 2015 г. Годишният отчет се попълва и от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2015 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката. 

Годишните отчети за дейността могат да бъдат подадени по един от следните начини:

  • По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” . Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация, където задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. Попълване на ГОД на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2015 година чрез подаване по електронен път може да се извършва през цялата 2015 година.
  • Годишният отчет за дейността може да бъде подаден и на хартиен носител. Попълнени формуляри на предприятията ва ликвидация или несъстоятелност за 2014 г. се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2014 година. ГОД на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2015 година на хартиен носител се подават само в съответните Териториални статистически бюра през цялата 2015 година.

Формуляри за подаване на Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2014 г. и за 2015 г. могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на НСИ, както и от прикачените файлове по-долу.


Източник: НСИ