Вие сте тук

Годишен отчет за дейността на сдружения и фондации през 2015 година

Годишен отчет за дейността на сдружения и фондации през 2015 година

Предприятията с нестопанска цел - сдружения и фондации, политически партии, църкви, читалища и др. и през 2016 г. имат задължението да представят годишен отчет за дейността си през предходната година, като срокът за това е 31 март

Задължените лица могат да използват ИС "Бизнес статистика" на НСИ и да подадат данните си по електронен път. Идентифицирането в системата става с квалифициран електронен подпис. 

След като бъде успешно обработен, отчетът получава уникален идентификатор (входящ номер), който след това задължително се вписва в годишната данъчна декларация. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.

Подаването на ГОД за дейността през 2015 г. на предприятията с нестопанска цел може да бъде направено и на хартиен носител, като формулярът се представя в съответния офис на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. В този случай годишният отчет за дейността се подава заедно с годишната данъчна декларация и в него се вписва входящият номер на декларацията. 

Важно е да се отбележи, че в случаите, когато сдружението или фондацията (вкл. политически партии, църкви, читалища и др.) нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2015 година, годишният отчет за дейността трябва да бъде представен само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

PDF формуляр за годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2015 година (пълен комплект) може да бъде изтеглен и разпечатан и от прикачения файл.


Източник: НСИ