Вие сте тук

Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година

Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година

Годишният отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година трябва да бъде представен до края на март съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2015 година.

Годишният отчет за дейността на инвестиционните предприятия се попълва от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти, по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Годишните отчети за дейността през 2014 г. трябва да бъдат подадени до до 31 март 2015 г. За първи път през 2015 г. инвестиционните предприятия могат да представят годишния си отчет по електронен път чрез Информационна система “Бизнес статистика” на адрес: https://isbs.nsi.bg. Подаването на отчетите онлайн трябва да бъде направено преди подаванетона годишната данъчна декларация, в която задължително се отбелязва уникалният идентификатор (Входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”.

Годишните отчети на хартиен носител се подават в съответните териториални структури на НАП заедно с данъчната декларация. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на отчета. Формулярът за Годишния отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия за 2014 година може да бъде изтеглен и разпечатан в PDF формат от сайта на НСИ и от прикачения по-долу файл.


Източник: НСИ