Вие сте тук

Годишен отчет за дейността през 2014 г. на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове

Годишен отчет за дейността през 2014 г. на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове

Пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове трябва да подадат годишния отчет за дейността си до 31 март 2015 г. съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2015 година.

За първи път през тази година това може да се случи и по електронен път чрез въвеждане на информацията онлайн в ИС "Бизнес статистика". Адресът, на който е достъпна системата, е https://isbs.nsi.bg. Изисква се валиден цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис) за идентификация. Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация, в която задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработения отчет.
Годишният отчет за дейността на пенсионните фондове се попълва от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

ГОД може да бъде подаден и на хартиен носител заедно с годишната данъчна декларация. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на пенсионноосигурителнито дружество или пенсионния фонд за 2014 година.
В прикачените файлове могат да бъдат изтеглени и разпечатани формуляри за годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове.


Източник: НСИ