Вие сте тук

Годишна отчетност за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2014 г.

Годишна отчетност за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2014 г.

Всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките предоставят статистически справки на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане. Освен статистически справки, банките попълват и годишен финансов отчет (ГФО).

Срокът за подаване на статистическите справки и годишните финансови отчети на банките, както обобщени, така и за техните поделения и/или дейности, е 31 март 2015 г.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО (Чл. 276. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 92, ал. 3, чл. 160, ал. 3, чл. 162, ал. 6, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв.) и чл. 52 от Закона за статистиката (Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Ако задълженият по този закон не предостави в срок или откаже да предостави данни на Националния статистически институт и органите на статистиката, или предостави неверни данни, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв. (2) За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 6000 лв.) .

При подаването на статистическите справки за дейността бюджетните предприятия и банките, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за тях, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Статистическите справки за дейността и ГФО (за банките) могат да бъдат подадени по електронен път през Информационна система “Бизнес статистика”, достъпна на адрес https://isbs.nsi.bg. Подаването на комплекта статистически справки по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация.

Подаване на статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките на хартиен носител се извършва в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Входящият номер на данъчната декларация задължително се вписва като входящ номер и на комплекта статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2014 година.

Пълен комплект от формуляри за статистически справки може да бъде изтеглен и разпечатан от сайта на НСИ и от прикачения по-долу файл.


Източник: НСИ