Вие сте тук

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на финансовите предприятия

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на финансовите предприятия

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността през 2015 г. имат съгласно разпоредбите на чл.20 от Закона за статистиката:

  • всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство;
  • всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (договорни фондове и инвестиционни дружества), акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, национални инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили разрешение за осъществяването на сделки, свързани с финансови инструменти;
  • всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества;
  • всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества

Годишните отчети за дейността си през 2015 г. финансовите предприятия (застрахователи, инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове) могат да подадат единствено по електронен път през ИС "Бизнес статистика" на НСИ. Достъпът до системата е с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокът, в който трябва да бъдат представени годишните отчети за дейността през 2015 г. и за четирите групи финансови предприятия е до 31 март 2016 г. За да бъде счетен за подаден, отчетът трябва да получи статус "Успешно обработен" и уникален входящ номер, който задължително се вписва в годишната данъчна декларация при попълването ѝ.  В указанията за използването на Информационна система „Бизнес статистика” за подаване на годишен отчет за дейността чрез използване на квалифициран електронен подпис е обърнато внимание на това, че отчетът се подава преди годишната данъчна декларация и при приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор. 

ИС "Бизнес статистика” е достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg.

Печатните формуляри на годишните отчети за 2015 година за финансовите предприятия могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:

Застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия и пенсионноосигурителните дружества, които са задължени да подават консолидирани финансови отчети, трябва да подадат до 30 юни 2016 г. и консолидиран годишен отчет за дейността. Подаването на консолидиран годишен отчет е възможно само след наличие на годишен отчет за дейността със статус „Успешно обработен” в ИС „Бизнес статистика”. Подаването на КГОД отново се извършва по електронен път. От линковете по-долу могат да бъдат изтеглени необходимите формуляри. 


Източник: НСИ