Вие сте тук

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на нефинансовите предприятия

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на нефинансовите предприятия

Годишните отчети за дейността на предприятията отново ще могат да се подават чрез единния портал за вход в системите на НСИ и НАП съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респондентите).

За първи път през тази година предприятията, които подлежат на консолидиране съгласно чл.37, ал.2 от ЗСч, следва да представят в НСИ и консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД) през 2015 г.

По-долу ще намерите указанията на НСИ и необходимите формуляри за подаване на ГОД на нефинансовите предприятия, разделени в две групи - Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) и  Нефинансови предприятия, съставящи баланс. Може да бъде изтеглено и приложението за консолидирания годишен отчет, който трябва да бъде представен до 30 юни 2016 г. от всички нефинансови предприятия, задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

  • Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2015 година

Всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, според регламента на чл. 20 от Закона за статистиката попълват данни в ГОД.  Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.32, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2015 г., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2016 г. и ЗДДФЛ, в срок до 03 май 2016 година.

Отчетът може да бъде подаден по електронен път с квалифициран електронен подпис или с ПИК на НАП през ИС "Бизнес статистика" на адрес https://isbs.nsi.bg.

За успешен вход в системата чрез ПИК е необходима предварителна регистрация, като видът на потребителя трябва да бъде „Респондент“. Регистрираните като „счетоводна къща“ нямат възможност за достъп с ПИК на НАП. При опит за вход в ИС „Бизнес статистика” чрез персонален идентификационен код потребителят ще бъде прехвърлен към системата на НАП за извършване на идентификация чрез въвеждане на ЕГН/ЛНЧ/ЕИК и персонален идентификационен код (ПИК). След успешна идентификация в НАП системата следва автоматично връщане в ИС „Бизнес статистика“ (в страницата „Работа с отчети“) с вече осигурен достъп за тази потребителска сесия.

Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва трябва да бъде извършено преди подаване на годишната данъчна декларация, в която задължително се отбелязва уникалния идентификатор на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения входящ номер (уникален идентификатор).

ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) може да бъде подаден и на хартиен носител. Формулярите се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция заедно с с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Входящият номер на декларацията се записва и като входящ номер на отчета. 

  • Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2015 година

Годишният отчет за дейността се подава от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за статистиката. Той трябва да бъде представен в срок до 31 март 2016 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 03 май 2016 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ. При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за тях, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

През 2016 г. годишният отчет за дейността за 2015 година може да бъде подаден единствено по електронен път, в реално време в Информационна система „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис. 


Печатните формуляри на годишните отчети за 2015 година може да изтеглите от линковете тук:


НСИ предоставя възможност на предприятията, произвеждащи промишлени продукти, да изтеглят и разпечатат подготвените в XLS формат специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно (Могат да бъдат видени и в таблицата , цитирана по.долу.).

Код по
КИД 2008

Наименование на дейността

Файл

07.10

Добив на железни руди

0710.xls

07.29

Добив на руди на цветни метали

0729.xls

08.11

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

0811.xls

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

0812.xls

08.91

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

0891.xls

08.93

Добив на сол

0893.xls

08.99

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

0899.xls

10.11

Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици

1011.xls

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1012.xls

10.13

Производство на месни продукти, без готови ястия

1013.xls

10.20

Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1020.xls

10.31

Преработка и консервиране на картофи

1031.xls

10.32

Производство на плодови и зеленчукови сокове

1032.xls

10.39

Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

1039.xls

10.41

Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

1041.xls

10.42

Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

1042.xls

10.52

Производство на сладолед

1052.xls

10.61

Производство на мелничарски продукти

1061.xls

10.62

Производство на нишесте и нишестени продукти

1062.xls

10.71

Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

1071.xls

10.72

Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

1072.xls

10.73

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

1073.xls

10.81

Производство на захар

1081.xls

10.82

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1082.xls

10.83

Преработка на кафе и чай

1083.xls

10.84

Производство на хранителни подправки и овкусители

1084.xls

10.85

Производство на готови ястия

1085.xls

10.86

Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

1086.xls

10.89

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

1089.xls

10.91

Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

1091.xls

10.92

Производство на готови храни за домашни любимци

1092.xls

11.01

Производство на спиртни напитки

1101.xls

11.02

Производство на вина от грозде

1102.xls

11.03

Производство на други ферментирали напитки

1103.xls

11.04

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

1104.xls

11.05

Производство на пиво

1105.xls

11.06

Производство на малц

1106.xls

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

1107.xls

12.00

Производство на тютюневи изделия

1200.xls

13.10

Подготовка и предене на текстилни влакна

1310.xls

13.20

Производство на тъкани

1320.xls

13.30

Облагородяване на прежди, платове и облекло

1330.xls

13.91

Производство на плетени платове

1391.xls

13.92

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

1392.xls

13.93

Производство на килими и текстилни подови настилки

1393.xls

13.94

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

1394.xls

13.95

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

1395.xls

13.96

Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

1396.xls

13.99

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

1399.xls

14.11

Производство на облекло от обработени меки кожи

1411.xls

14.12

Производство на работно облекло

1412.xls

14.13

Производство на горно облекло, без работно

1413.xls

14.14

Производство на долно облекло

1414.xls

14.19

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

1419.xls

14.20

Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

1420.xls

14.31

Производство на чорапи и чорапогащи

1431.xls

14.39

Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

1439.xls

15.11

Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи

1511.xls

15.12

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

1512.xls

15.20

Производство на обувки

1520.xls

16.10

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

1610.xls

16.21

Производство на фурнир и дървесни плочи

1621.xls

16.22

Производство на сглобени паркетни плочи

1622.xls

16.23

Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

1623.xls

16.24

Производство на опаковки от дървен материал

1624.xls

16.29

Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

1629.xls

17.11

Производство на влакнести полуфабрикати

1711.xls

17.12

Производство на хартия и картон

1712.xls

17.21

Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

1721.xls

17.22

Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

1722.xls

17.23

Производство на канцеларски материали от хартия и картон

1723.xls

17.24

Производство на тапети и подобни стенни облицовки

1724.xls

17.29

Производство на други изделия от хартия и картон

1729.xls

18.11

Печатане на вестници

1811.xls

18.12

Печатане на други издания и печатни продукти

1812.xls

18.13

Предпечатна подготовка

1813.xls

18.14

Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

1814.xls

18.20

Възпроизвеждане на записани носители

1820.xls

19.10

Производство на кокс и продукти на коксуването

1910.xls

20.11

Производство на промишлени газове

2011.xls

20.12

Производство на багрила и пигменти

2012.xls

20.13

Производство на други основни неорганични химични вещества

2013.xls

20.14

Производство на други основни органични химични вещества

2014.xls

20.15

Производство на азотни съединения и торове

2015.xls

20.16

Производство на полимери в първични форми

2016.xls

20.17

Производство на синтетичен каучук в първични форми

2017.xls

20.20

Производство на пестициди и други агрохимикали

2020.xls

20.30

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове

2030.xls

20.41

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

2041.xls

20.42

Производство на парфюми и тоалетни продукти

2042.xls

20.51

Производство на експлозиви

2051.xls

20.52

Производство на лепила

2052.xls

20.53

Производство на етерични масла

2053.xls

20.59

Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

2059.xls

20.60

Производство на изкуствени и синтетични влакна

2060.xls

21.10

Производство на лекарствени вещества

2110.xls

21.20

Производство на лекарствени продукти

2120.xls

22.11

Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми

2211.xls

22.19

Производство на други изделия от каучук

2219.xls

22.21

Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси

2221.xls

22.22

Производство на опаковки от пластмаси

2222.xls

22.23

Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

2223.xls

22.29

Производство на други изделия от пластмаси

2229.xls

23.11

Производство на необработено плоско стъкло

2311.xls

23.12

Формуване и обработване на плоско стъкло

2312.xls

23.13

Производство на опаковки и домакинско стъкло

2313.xls

23.14

Производство на стъклени влакна

2314.xls

23.19

Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

2319.xls

23.20

Производство на огнеупорни изделия

2320.xls

23.31

Производство на керамични плочки

2331.xls

23.32

Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството

2332.xls

23.41

Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

2341.xls

23.42

Производство на санитарна керамика

2342.xls

23.43

Производство на керамични изолатори

2343.xls

23.44

Производство на друга техническа керамика

2344.xls

23.49

Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде

2349.xls

23.51

Производство на цимент

2351.xls

23.52

Производство на вар и гипс

2352.xls

23.61

Производство на изделия от бетон за строителството

2361.xls

23.62

Производство на изделия от гипс за строителството

2362.xls

23.63

Производство на готови бетонови смеси

2363.xls

23.64

Производство на неогнеупорни строителни разтвори

2364.xls

23.65

Производство на влакнесто-циментови изделия

2365.xls

23.69

Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент

2369.xls

23.70

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

2370.xls

23.91

Производство на абразивни изделия

2391.xls

23.99

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде

2399.xls

24.10

Производство на чугун, стомана и феросплави

2410.xls

24.20

Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

2420.xls

24.31

Студено изтегляне на пръти

2431.xls

24.32

Студено валцуване на тесни ленти

2432.xls

24.33

Студено формуване или прегъване на продукти от стомана

2433.xls

24.34

Студено изтегляне на тел

2434.xls

24.41

Производство на благородни метали

2441.xls

24.42

Производство на алуминий

2442.xls

24.43

Производство на олово, цинк, калай

2443.xls

24.44

Производство на мед

2444.xls

24.45

Производство на други цветни метали

2445.xls

24.51

Леене на чугун

2451.xls

24.52

Леене на стомана

2452.xls

24.53

Леене на леки метали

2453.xls

24.54

Леене на други метали

2454.xls

25.11

Производство на метални конструкции и части от тях

2511.xls

25.12

Производство на метална дограма

2512.xls

25.21

Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване

2521.xls

25.29

Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

2529.xls

25.30

Производство на парни котли, без котли за централно отопление

2530.xls

25.40

Производство на въоръжение и боеприпаси

2540.xls

25.50

Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

2550.xls

25.61

Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал

2561.xls

25.62

Механично обработване на метал

2562.xls

25.71

Производство на кухненски прибори и ножарски изделия

2571.xls

25.72

Производство на строителен и мебелен обков

2572.xls

25.73

Производство на сечива и инструменти за ръчна работа

2573.xls

25.91

Производство на варели и подобни съдове от стомана

2591.xls

25.92

Производство на леки опаковки от метал

2592.xls

25.93

Производство на изделия от тел, вериги и пружини

2593.xls

25.94

Производство на свързващи елементи

2594.xls

25.99

Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

2599.xls

26.11

Производство на електронни елементи

2611.xls

26.12

Производство на монтирани печатни платки

2612.xls

26.20

Производство на компютърна техника

2620.xls

26.30

Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

2630.xls

26.40

Производство на битова електроника

2640.xls

26.51

Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация

2651.xls

26.52

Производство на часовници и часовникови механизми

2652.xls

26.60

Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

2660.xls

26.70

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

2670.xls

26.80

Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

2680.xls

27.11

Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори

2711.xls

27.12

Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

2712.xls

27.20

Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

2720.xls

27.31

Производство на кабели от оптични влакна

2731.xls

27.32

Производство на други електрически и електронни проводници и кабели

2732.xls

27.33

Производство на електроинсталационни изделия

2733.xls

27.40

Производство на лампи и осветители

2740.xls

27.51

Производство на битови електроуреди

2751.xls

27.52

Производство на неелектрически битови уреди

2752.xls

27.90

Производство на други електрически съоръжения

2790.xls

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

2811.xls

28.12

Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

2812.xls

28.13

Производство на други помпи и компресори

2813.xls

28.14

Производство на арматурни изделия

2814.xls

28.15

Производство на лагери, предавки и съединители

2815.xls

28.21

Производство на пещи и горелки

2821.xls

28.22

Производство на подемно-транспортни машини

2822.xls

28.23

Производство на офис техника, без компютърната

2823.xls

28.24

Производство на преносими инструменти с вграден двигател

2824.xls

28.25

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

2825.xls

28.29

Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

2829.xls

28.30

Производство на машини за селското и горското стопанство

2830.xls

28.41

Производство на машини за обработка на метал

2841.xls

28.49

Производство на други обработващи машини

2849.xls

28.91

Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

2891.xls

28.92

Производство на машини за добива и строителството

2892.xls

28.93

Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

2893.xls

28.94

Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

2894.xls

28.95

Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

2895.xls

28.96

Производство на машини за каучук или пластмаси

2896.xls

28.99

Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

2899.xls

29.10

Производство на автомобили и техните двигатели

2910.xls

29.20

Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета

2920.xls

29.31

Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили

2931.xls

29.32

Производство на други части и принадлежности за автомобили

2932.xls

30.11

Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих

3011.xls

30.12

Строителство на плавателни съдове за отдих

3012.xls

30.20

Производство на локомотиви, мотриси и вагони

3020.xls

30.30

Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

3030.xls

30.91

Производство на мотоциклети и техните двигатели

3091.xls

30.92

Производство на велосипеди и инвалидни колички

3092.xls

30.99

Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

3099.xls

31.00

Столове, седалки и части за тях; части за мебели

3100.xls

31.01

Производство на мебели за офиси и магазини

3101.xls

31.02

Производство на кухненски мебели

3102.xls

31.03

Производство на матраци и дюшеци

3103.xls

31.09

Производство на други мебели

3109.xls

32.11

Сечене на монети

3211.xls

32.12

Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали

3212.xls

32.13

Производство на бижута имитация

3213.xls

32.20

Производство на музикални инструменти

3220.xls

32.30

Производство на спортни стоки

3230.xls

32.40

Производство на игри и детски играчки

3240.xls

32.50

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

3250.xls

32.91

Производство на метли и четки

3291.xls

32.99

Други разнообразни производства, некласифицирани другаде

3299.xls

33.11

Ремонт на метални изделия

3311.xls

33.12

Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

3312.xls

33.13

Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати

3313.xls

33.14

Ремонт на електрически съоръжения

3314.xls

33.15

Ремонт и поддържане на плавателни съдове

3315.xls

33.16

Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

3316.xls

33.17

Ремонт и поддържане на други превозни средства

3317.xls

33.19

Ремонт на друго оборудване

3319.xls

33.20

Инсталиране на машини и оборудване

3320.xls


Нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2015 година, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети съгласно чл.37, ал.2 от ЗСч, трябва да подадат до 30 юни 2016 г. и Консолидиран годишен отчет за дейността. Това може да бъде направено само по електронен път с КЕП в ИС "Бизнес статистика". 

Съдържанието и формата на КГОД  на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2015 г., са фиксирани в Приложение №12. Формулярът може да бъде изтеглен и от линка по-долу.

ü  Консолидиран отчет на нефинансовите предприятия през 2015 г.

Източник: НСИ