Вие сте тук

Годишни отчети за дейността на предприятията през 2016 г. - срокове и начини за подавнето им

Годишни отчети за дейността на предприятията през 2016 г. - срокове и начини за подавнето им

В края на миналата година със съвместна заповед на НАП и НСИ са определени реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на предприятията през 2016 г.

В текста на документа са изброени групите задължени лица, конкретизирани са съдържанието и формата на ГОД и КГОД, както и в какъв срок трябва да бъдат представени те. В допълнителните разпоредби на заповедта е регламентирана възможността след изтичане на законоустановените срокове за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО/ ЗДДФЛ и подаването на ГОД и КГОД за 2016 г., юридическите и физическите лица да подадат заявление за корекции на съответните отчети само веднъж в срок до 30 септември 2017 година.

Информация за годишните отчети за дейността и консолидираните отчети на задължените лица, както и съответните формуляри за конкретните респонденти е систематизирана по-долу:

  • Нефинансови предприятия

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)

Всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката трябва да подадат годишен отчет за дейността си през 2016 г. Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2016 г., а също и физическите лица по чл.29а, ал. 1 от ЗДДФЛ са задължени да представят отчетите си до 02 май 2017 година.

ГОД може да бъде подаден по онлайн с квалифициран електронен подпис  или с ПИК в ИС "Бизнес статистика", както и на хартиен носител. Хартиените формуляри се подават заедно с годишната данъчна декларация в съответния офис на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Бланката може да бъде изтеглена и от линка тук: 

Годишен отчет за дейността на  предприятията, несъставящи баланс през 2016 година - пълен комплект

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс

Представянето на годишния отчет за дейността през 2016 г. е задължително и трябва да бъде извършено в срок до 31 март 2017 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 02 май 2017 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ. Предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за тях. Подаването по електронен път в ИС "Бизнес статистика" е с валиден цифров сертификат - КЕП. Годишните отчети за дейността могат да бъдат подадени и на хартиен носител заедно с ГДД. Формулярите могат да бъдат изтеглени и от тук:

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2016 година - пълен комплект

В интернет страницата на НСИ са достъпни в XLS формат специфични справки за всяка икономическа дейност поотделно за предприятията, които произвеждат промишлени продукти. Файловете могат да бъдат намерени и тук:

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 година

  • Финансови предприятия

В тази група задължени лица попадат: застрахователи; инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел; пенсионноосигурителни дружества; пенсионни фондове. Всички те са задължени да представят годишните отчети за дейността си през 2016 г. до 31 март 2017 г. Подаването на ГОД може да се извърши електронно чрез въвеждане в реално време в ИС “Бизнес статистика” (необходим е квалифициран електронен подпис) или на хартиен носител. Формулярите за всеки един от респондентите могат да бъдат изтеглени от линковете по-долу:

 - Застрахователи

Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2016 година - пълен комплект

- Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел

Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2016  година - пълен комплект

- Пенсионноосигурителни дружества

Годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества през 2016 година - пълен комплект

- Пенсионни фондове

Годишен отчет за дейността на пенсионните фондове през 2016 година - пълен комплект

  • Предприятия с нестопанска цел

Всички предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др., трябва да подадат годишншти очети за дейността си през 2016 г. до 31 март 2017 г. Могат да го направят с КЕП по електронен път на адрес https://isbs.nsi.bg или на хартиен носител заедно с годишната си данъчна декларация. Предприятията с нестопанска цел, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2016 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2016 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра. Формулярът в PDF формат може да бъде изтеглен от линка тук:

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2016 година - пълен комплект

  • Бюджетни предприятия и банки

Бюджетните предприятия - министерства, агенции, общини и др. и банките подават статистическите справки за дейността си през 2016 г. до 31 март 2017 г. Банките са задължени да представят и годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти. Освен това наред с обобщените справки се подават и отделни такива за поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр. По електронен път Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките се подават с КЕП в ИС "Бизнес статистика". На хартиен носител формулярите могат да бъдат представени заедно с годишната данъчна декларация в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Необходимите бланки могат да бъдат изтеглени от линка по-долу:

Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2016 година - пълен комплект

  • Предприятия в ликвидация или несъстоятелност

Предприятията в ликвидация или в несъстоятелност могат да подадат ГОД за 2016 г. - Приложение 3, и за 2007 г. - Приложение 10.

За 2016 година представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2017 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2017 година. В случай, че за целта се използва ИС"Бизнес статистика", достъпът до системаа е с квалифициран електронен подпис. Хартиеният формуляр се подава заедно с ГДД. 

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от……до …… 2016 година - пълен комплект

Годишният отчет се попълва и от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2017 година. Подаването става отоно или онлайн с КЕП, или на хартиен носител. Формулярът може да бъде изтеглен тук:

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от……до …… 2017 година - пълен комплект

  • Предприятия без дейност

Повече за административните задължения на фирмите без дейност през 2016 г. вижте тук: Фирмите без дейност през 2016 г. също трябва да подадат годишна данъчна декларация

Консолидирани отчети

  • Консолидиран отчет на нефинансовите предприятия

Срокът, в който задължените лица трябва да подадат КГОД, е 30 юни 2017 година. Подаването на консолидиран годишен отчет става само по електронен път с КЕП и е възможно след наличие на годишен отчет за дейността със статус „Успешно обработен” в ИС „Бизнес статистика”. 

  • Консолидиран отчет на застрахователите

Консолидираният годишен отчет за дейността се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Срокът е 30 юли 2017 г. Консолидираният годишен отчет за дейността за 2016 година може да бъде подаден по електронен път в Информационна система  „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис само след успешно обработен годишен отчет за дейността в системата.

  • Консолидиран отчет на специализираните инвестиционни предприятия

Срокът за подаването на КГОД на специализираните инвестиционни предприятия отново е до 30 юни 2017. Условието за успешно обработен годишен отчет за дейността в ИС "Бизнес статистика" е в сила. 

  • Консолидиран отчет на пенсионноосигурителните дружества

Всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества, които са задължени да подадат консолидирани финансови отчети, трябва да го направят до 30 юни 2017 г. по електронен път с КЕП. Подаването на консолидиран годишен отчет е възможно само след наличие на годишен отчет за дейността със статус „Успешно обработен” в ИС „Бизнес статистика”.


Източник: НСИ