Вие сте тук

Годишните уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания се подават до 02.07.2019 в АЗ

Годишните уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания се подават до 02.07.2019 в АЗ

До 2 юли 2019 г. се подават годишните уведомления от работодатели, които не са изпълнили квотата за наемане на хора с трайни увреждания съгласно разпоредбите на чл. 38, ал.1 от ЗХУ.

При наличие на незаети работни места за хора с увреждания и желание да се използва посредничеството на АЗ за наемане на съответния персонал, собствениците на бизнес подават в съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията. Също така, когато ще се ползва посредничеството на бюрото по труда, се попълва и заявка – спецификация за свободно работно място. Работодателят може да подаде уведомлението по един от следните начини: лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на електронния адрес на съответната ДБТ, подписано с КЕП.

През настоящата година срокът за  подаване на уведомленията от работодателите и тяхното приемане от ДБТ е 3 месеца, считано от 02.04.2019 г., датата на обнародване на ППЗХУ в Държавен вестник, т.е. до 02.07.2019 г. включително. От следващата (2020 г.) година, уведомлението следва да се подава ежегодно до 31 март. 

В тримесечен срок от уведомяването на териториалното поделение на Агенцията по заетостта на незаетите в рамките на квотата работни места следва да бъдат назначени на работа хора с трайни увреждания, които отговарят на изискванията за заемане на съответното свободно работно място (чл. 41, ал. 2 от ЗХУ). 

Полезна информация по темата е обобщена от АЗ тук:

Информация за работодатели

Образец на формуляр може да бъде изтеглен и тук:

Уведомление от работодател по чл. 41 от Закона за хората с увреждания


В допълнение: 

Чл. 38. от ЗХУ

(1) С цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:

 1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;

 2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

 (2) Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата по ал. 1.

 (3) Работодателите се освобождават от задължението по ал. 1 при:

 1. наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;

 2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции "Бюро по труда" или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

 (4) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" удостоверява обстоятелствата по ал. 3.

 (5) Работодателите, извън тези по ал. 3, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от задължението по ал. 1.

 (6) При неизпълнение на задължението по ал. 1 и 5 работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.


Източник: АЗ