Вие сте тук

Какво са гарантираните вземания на работниците и служителите

Какво са гарантираните вземания на работниците и служителите

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. е отбелязано, че през настоящата година не се внасят задължителни месечни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Какво обаче представляват гарантираните вземания на работниците и служителите? Кои са лицата, за които се дължат вноски и кой ги заплаща? Какъв е срокът за деклариране и внасяне на дължимите суми? 

Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат служители по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон и по реда на специални закони. Той гарантира до определен размер възникналите по дадено трудово правоотношение права на работниците и служителите да получат начислените им, но неизплатени до обявяване несъстоятелността на работодателя трудови възнаграждения и обезщетения. За целта кън НОИ е създаден специализиран фонд ”Гарантирани вземания на работниците и служителите” за изплащане на вземанията на работниците и служителите по този закон. Приходите във фонда се набират основно от задължителните месечни вноски за сметка на работодателите и възстановени от работодателя суми за изплатените от фонда вземания по чл. 3 от ЗГВРСНР.

Вноските се дължат за работниците и служителите в трудови правоотношения със задължено по ЗГВРСНР лице, независимо от срока на трудовия договор и продължителността на работното време.

Право на гарантирано вземане (чл.6 от ЗГВРСНР) възниква от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за:

  • откриване на производство по несъстоятелност;
  • откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност;
  • откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

Право на ползване на гарантирано вземане възниква, когато трудовото правоотношение:

  • не е прекратено към дата на обнародване на вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
  • прекратено е през последните три месеца преди датата на вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодател, независимо от срока му и от продължителността на работното време, могат да ползват права по този закон, при условие, че работодателят е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Не се изплащат гарантирани вземания  (чл.7 от ЗГВРСНР) на работещи по трудови правоотношения:

  • съдружници в търговски дружества;
  • членове на органите на управление и контрол на търговеца;
  • съпрузи и роднини по права линия на търговеца – физическо лице или на гореизброените лица.

Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗГВРСНР работодателите са длъжни да декларират еднократно пред съответната компетентна териториална дирекция на НАП поименно работниците и служителите, притежаващи качества по чл. 7, т. 1-3 от ЗГВРСНР, при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество. Това задължение е в сила и за 2014 г. независимо, че не се внасят вноски за фонд ГВРС. Срокът, в който трябва да бъдат подадени съответните декларации, е 3-дневен.

Вноски за фонд ГВРС се внасят и за работниците и служителите, наети по трудови правоотношения в предприятие, което осъществява стопанска дейност на територията на Република България и е обособена част от друго предприятие, осъществяващо стопанска дейност на територията на друга държава - членка на ЕС/ЕИП и Швейцария, когато по реда на законодателството на тази държава предприятието е в несъстоятелност. Това се отнася и за обособената част от предприятието на територията на Република България. Правото на гарантирани вземания възниква от датата на откриване на производството по несъстоятелността.

Размерът на вноската се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2015 г. не е определен такъв, тъй като съгласно чл.14, ал.1 от ЗБДОО за 2015г. не се дължат вноски за фонда.

Вноските във фонд ГВРС са изцяло за сметка на работодателите, включително и за морските лица. Внасят се едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.


Източник: НАП