Вие сте тук

МФ публикува указание за данъчно третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане е публикувано в интернет страницата на Министерство на финансите.

Данъчно третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

Указание с дата 10 май 2022 г., чиято цел е да поясни счетоводното отчитане и данъчното третиране само на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО, е достъпно за заинтересованите лица в рубриката Данъчна политика ⇒ Ваучери за храна в сайта на финансовото министерство. 

В частта, касаеща данъчното третиране, са разгледани дефинициите на понятията "ваучер", "ваучер за конкретна цел" и "многоцелеви ваучер" и разпоредбите на чл.131а и чл.131б от ЗДДС относно третирането на продажбите на двата вида ваучери.

Специално внимание е отделено на данъчното третиране на ваучерите за храна като многоцелеви ваучери съгласно чл.131б от ЗДДС. В документа изрично е отбелязано, че при третиране за целите на ДДС на ваучерите за храна следва да се има предвид текста на чл.66, ал.2 от ЗДДС, в който е регламентирана намалена ставка от 9 на сто до 31.12.2022 г. за определени стоки и услуги, и възможността ваучерите да бъдат използвани в търговската мрежа за замяна срещу стоки, за които се дължи 9% ДДС, 20% ДДС или и за двата вида едновременно. Предвид това в момента на издаване на ваучерите е невъзможно да се определи еднозначно дължимият ДДС за стоките или услугите, за които те ще бъдат използвани. Предоставят се и разяснения и конкретни примери за особеностите при данъчното третиране на ваучерите за храна в различните етапи от тяхното предоставяне - от оператор на работодател, от работодател на ползвател и последната стъпка - получаването на конкретни стоки и услуги срещу предоставените ваучери за храна.

В указанието могат да бъдат открити и пояснения относно данъчното третиране на ваучерите за храна като ваучери с конкретна цел по смисъла на чл.131а след 31 декември 2022 г., както и третирането им от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за доходите на физическите лица.

Втората част на документа е посветена на счетоводното отчитане на сделките с ваучери за храна при работодателите и при доставчиците(търговците). Пълният текст може да бъде изтеглен и от прикачения файл по-долу.

Източник: МФ


Експертна консултация от екипа на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС можете да получите » ТУК «