Вие сте тук

Можем да намалим дължимите данъци с до 65 % като направим дарение

Можем да намалим дължимите данъци с до 65 % като направим дарение

От Националната агенция за приходите напомнят, че един от начините да се възползваме от данъчни облекчения като физически лица, е като направим дарение.

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или на Центъра „Фонд за лечение на деца”

До 5 % от сумата от годишните данъчни основи могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на:

  • здравни или лечебни заведения;
  • на специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
  • специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
  • комуни за лечение на наркозависими;
  • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). 

Можете да си намалите с 5% данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания. Данъчното облекчение може да се ползва и за дарения в полза на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективности и възобновяеми източници".

Друго данъчно облекчение, което могат да ползват физическите лица, е за дарени суми за култура, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура, може да се намали с до 15 %  данъчната основа.

Данъчно облекчение за дарения може да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач. 

От НАП обръщат внимание, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от сумата от годишните данъчни основи. Към годишната данъчна декларация, която трябва да бъде подадена в срок до 30 април 2015 г.,  се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.


Източник: НАП/рубриката "Данъчни облекчения"