Вие сте тук

НАП коментира в становище промените в Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

НАП публикува становище във връзка с направените промени в Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Становище на НАП във връзка с промените в Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
5

След като в бр.17/26.02.2021 г. на Държавен вестник беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, от приходната агенция публикуваха становище с разяснения за прилагането на нормативната уредба. 

В документа е разгледано в детайли и илюстрирано с примери задължителното от 1 март 2021 г. регистриране в НАП на сключените допълнителни споразумения за командироване по чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги. Пояснения и примери са предоставени и относно въведеното от същата дата изискване към работодателите, които осигуряват временна работа и сключват трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 от КТ, да регистрират тези трудови договори в Агенцията по приходите. Третата точка в становището касае разпоредбата, изискваща от 1 март 2021 г. при прекратяване на трудов договор в уведомлението да се посочва и основание за прекратяване на трудовото правоотношение.

Пълният текст на становището е достъпен в интернет страницата на НАП, както и в прикачения файл по-долу.


» Експертна консултация от ТРЗ специалисти «