Вие сте тук

НАП обощава в становище промените в Наредба № Н-8

НАП обощава в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува становище, в което са обобщени и онагледени с примери промените в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Измененията и допълнениятта в нормативния акт са обнародвани в Държавен вестник, бр. 5 от 17.01.2017 г. и влизат в сила със задна дата от 1 януари.

В коментара на НАП са разгледани допълненията в чл.3, ал.1, т.5 от наредбата, с които е регламентирана възможност за подаване на Декларация обр. №1 след 30 април на годината, следваща тази, за която се отнася, без издаване на задължителни предписания по чл.108, ал.1, т.3 от КСО, ако при проверка или ревизия органите по приходите установят несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ѝ или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации, както и че декларацията не е подадена или не е следвало да бъде подадена. 

Като пример е даден случай, в който с ревизионен доклад е посочено, че във връзка с установените задължения за задължителни осигурителни вноски е необходимо да се подаде Декларация образец 1 за конкретно осигурено лице. От приходната агенция поясняват, че в тази ситуация не се издава задължително предписание по чл.108, ал.1, т.3 от КСО, а декларацията се приема въз основа на констатациите в ревизионния доклад.

В становището е обърнато внимание и на промените в срока по чл.3, ал.2 от наредбата за подаване на Декларация обр. №3 - от 1 януари 2017 г. задължените лица подават тази декларация до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните.

От НАП илюстрират с пример и регламентите на на новата т.3 на чл.3, ал.1 от наредбата, създадена във връзка с чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ (тексът в ЗДДФЛ гласи, че при  откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал.1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация). Новосъздадената разпоредба задължава самоосигуряващите се лица, които са коригирали данъчната си декларация в срока по чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ, да подадат до 30 септември еднократно Декларация обр. №6 в случай на увеличаване на размера на дължимите осигурителни вноски. Ако размерът на декларираното задължение се намалява, самоосигуряващото се лице подава Декларация образец 6 с код корекция на хартиен носител или на електронен и хартиен носител след разрешение на приходната агенция. 

В становището на НАП в резюме са отразени и промените в Декларация обр. №1 за 2017 г. и в указанията за попълването ѝ. Отбелязани са и измененията в чл.3, ал.15 на Наредба № Н-8 и указанията за попалване на Декларация обр. №6, касаещи задължението на НОИ от 1 януари 2017 г. да подава данни с декларации образец 1 и 6 за дължимия данък върху изплатените гарантирани вземания (регламентирано с отмяната на чл.24 и промените в чл.27, ал.2 на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и §9 от ПЗР на ЗБДОО за 2017 г.).

Пълният текст на становището относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 е публикуван в интернет страницата на НАП, в рубрика Законодателство » Осигуряване » Становища, указания, инструкции. Документът може да бъде изтеглен и от линка по-долу:


Източник: НАП