Вие сте тук

НАП: Продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

НАП: Продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Приходната агенция публикува становище, в което уточнява, че продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по чл.9, ал.1 от ЗДДС, а не като доставка на стока по чл.6, ал.1 от същия закон.

В документа е цитирана съдебната практика на Съда на Европейския съюз (С-520/10, Lebara), съгласно която продажбатана предплатени фонокарти, които позволяват осъществяване на телефонни обаждания, на дистрибутор , който впоследствие ги препродава от свое име и за своя сметка, представлява далекосъобщителна услуга. Опеделение за "далекосъобщителни услуги" е  формулирано в текста на чл.24, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. От НАП поясняват, че допълнителни уточнения на понятието "далекосъобщителна услуга" се съдържат в нормата на чл.6а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на  Директивата на ЕС относно ДДС.

Пълният текст на становището е достъпен в рубриката Становища, указания, наръчници в интернет страницата на Агенцията по приходите, може да бъде изтеглен и от прикачения по-долу файл.


Източник: НАП