Вие сте тук

НАП публикува Наръчник по ДОПК за 2017 г.

НАП публикува Наръчник по ДОПК за 2017 г.

Приходната агенция публикува в интернет страницата си Наръчник по ДОПК за 2017 г.

Ръководството е разделено в две части, които е са достъпни за потребителите в рубрикате Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници. Могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:

В първата част промени за 2017 г. са направени в три фиша:

  • ГЛАВА І. Общи правила * РАЗДЕЛ І.VІ. Други правила в общата част на ДОПК * ФИШ І.VІ.2. Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие,както и при несъстоятелност и откриване на производство по стабилизация на търговеца
  • ГЛАВА ІІ Отделни административни производства * РАЗДЕЛ ІІ.І Регистрация * ФИШ ІІ.І.6 Данъчно-осигурителна сметка
  • РАЗДЕЛ ІІ.V. Данъчно-осигурителен контрол * ФИШ ІІ.V.2. Образуване на ревизионно производство. Съдържание, връчване и изменение на заповедта за възлагане на ревизия 

Променените фишове във втората част на Наръчник по ДОПК за 2017 г. са четири:

  • ГЛАВА ІV. Събиране на публични вземания * РАЗДЕЛ ІV.І. Основни положения * ФИШ ІV.І.1. Публични и частни вземания. Ред за събиране.
  • РАЗДЕЛ ІV.ІІІ. Отсрочване и разсрочване * ДЯЛ ІV.ІІІ.ІІ. Особени случаи * ФИШ ІV.ІІІ.ІІ.2. Разсрочване и отсрочване в производство по  стабилизация и несъстоятелност 
  • РАЗДЕЛ ІV.ІV Конкуренция * ФИШ ІV.ІV.3 Присъединяване на обезпечени кредитори
  • РАЗДЕЛ VІ.ІІІ. Процедура за административно сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз в областта на данъците * ФИШ VІ.ІІІ.1 Предмет и обхват на процедурата за административно сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз в областта на данъците. Компетентен орган за осъществяване на процедурата. Видове административно сътрудничество и срокове

Източник: НАП