Вие сте тук

НАП публикува Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.

Актуализираният за 2021 г. Наръчник по корпоративно подоходно облагане е публикуван в интернет страницата на НАП.

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.
5

В интернет страницата на приходната агенция, в рубрика "Законодателство" е достъпен за изтегляне обновеният Наръчник по корпоративно подоходно облагане за настоящата година. В документа са редактирани 25 фиша. Списък с променените документи е цитиран по-долу:

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I   ОБЩИ  ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ

 Фиш I.4

Данъчни декларации, годишни отчети за дейността, внасяне на данъци и лихва за просрочие

ГЛАВА II   КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Раздел II.II   ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

Фиш II.II.3

Непризнати приходи за данъчни цели

Раздел II.IV   СПЕЦИФИЧНИ СУМИ, УЧАСТВАЩИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА    

                          ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Фиш II.IV.1

Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

 

Раздел II.V    ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ И ДАНЪЧЕН

                           АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Фиш II.V.4

Категории данъчни амортизируеми активи и годишни данъчни амортизационни норми

Раздел II.VIII   ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Фиш II.VIII.1

 Деклариране и внасяне на корпоративния данък

Фиш II.VIII.2

 Авансови вноски за корпоративен данък

 

Раздел II.X    ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ С

                         КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Фиш II.X.1

Освобождаване от облагане с корпоративен данък

Фиш II.X.3

 

Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

Фиш II.X.5

Данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ

Фиш II.X.6

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Фиш II.X.7

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски  стопани

ГЛАВА IV   ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА 

Раздел IV.IІ   ОБЩ ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА

Фиш IV.IІ.1  Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане  за последния данъчен период.

Раздел IV.IIІ   СПЕЦИФИЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА

Фиш IV.IIІ.2  Преобразуване на дружества. Специфичен режим – данъчни последици

ГЛАВА VI   ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА 

Фиш VI.1

Обекти на облагане с данък при източника

ГЛАВА VII    ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Раздел VII.I   ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ,

                         СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

Фиш VII.I.3

Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху     представителните разходи

Раздел VII.II    ДАНЪК ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА

Фиш VІІ.ІІ.1

Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура

Фиш VII.II.3

Данъчна основа и данъчна ставка за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

Фиш VII.II.4

Деклариране и внасяне на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

Раздел VII.IV    ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА

                             СЛУЖЕБНИ АКТИВИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Фиш VII.IV.2

Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

ГЛАВА VIIа   ДАНЪК ВЪРХУ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ НА

                         НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Фиш VIІа.1

Данък върху допълнителните разходи на народните представители.

Обект на облагане. Данъчно задължено лице. Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка

ГЛАВА VIII   ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ

Фиш VIII.1

Данък върху хазартната дейност - общи положения

Фиш VIII.4

Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка

Фиш VIII.5

Данък върху хазартната дейност от хазартни съоръжения

ГЛАВА IX    ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фиш IX.1

Данък върху приходите на бюджетни предприятия

ГЛАВА X   ДАНЪК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ

Фиш X.3

Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби

Наръчникът може да бъде изтеглен и от прикачения файл. 

Източник: НАП