Вие сте тук

НАП публикува Наръчник по ЗДДФЛ за 2019 г.

НАП публикува Наръчник по ЗДДФЛ за 2019 г.

Наръчник по ЗДДФЛ за 2019 г., актуализиран съобразно измененията в нормативния акт, е достъпен в интернет страницата на приходната агенция. Документът е публикуван в рубрика Становища, указания, наръчници.

Броят на променените фишове в документа е 20, а списък на обновените текстове е цитиран по-долу:


ГЛАВА I  ОБЩИ  ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ 

Фиш I.5 - Видове доходи

Фиш I.8 - Необлагаеми доходи

ГЛАВА II  ОБЩА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА

Раздел II.II  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Фиш II.II.5 - Данъчно облекчение за дарения

Фиш II.II.6 - Данъчно облекчение за млади семейства

Фиш ІІ.ІІ.7 - Данъчно облекчение за деца 

Фиш ІІ.ІІ.8 - Данъчно облекчение за деца с увреждания 

Раздел II.III  ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ОСНОВИ

Фиш II.III.6 - Облагаем доход от друга стопанска дейност

Фиш II.III.12 - Облагаем доход от други източници

ГЛАВА III  ОКОНЧАТЕЛНИ ДАНЪЦИ  

Раздел III.I ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

Фиш III.I.2 - Облагане с окончателен данък на доходи на местни и чуждестранни физически лица

Фиш III.I.3 - Деклариране на дължимите окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ

ГЛАВА IV  АВАНСОВО ОБЛАГАНЕ

Фиш IV.1 - Авансово облагане на доходи от трудови правоотношения

Фиш IV.2 - Авансово облагане на доходи от стопанска дейност

Фиш IV.3 - Авансово облагане на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Фиш ІV.3А - Авансово облагане на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ 

Фиш ІV.4 - Деклариране на дължимите авансови данъци по чл. 43, чл. 44 и чл. 44а от ЗДДФЛ

ГЛАВА V  ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ

Фиш V.1 - Данък върху общата годишна данъчна основа

Фиш V.2 - Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Фиш V.3 - Годишен данък за доходи от трудови правоотношения

Фиш V.4 - Годишна данъчна декларация

ГЛАВА VI  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДРУГИ ЗАКОНИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК, УДЪРЖАН В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   

Фиш VI.1 - Предоставяне на информация


Пълният текст на наръчнита може да бъде изтеглен и от линка по-долу:

Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г.


Източник: НАП