Вие сте тук

НАП публикува наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г.

НАП публикува наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г.

Наръчникът за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г. е публикуван днес в интернет страницата на приходната агенция.

Документът предоставя обобщена информация относно нормативната уредба на данъчното облагане на доходите, получени от физическите лица за 2017 г. В наръчника има 23 броя актуализирани фишове и един нов - Фиш ІІ.ІІ.9 „Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания". Списъкът с променените фишове е цитиран по-долу:


ГЛАВА I  ОБЩИ  ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ 

Фиш I.3 Доходи от източници в Република България

Фиш I.8 Необлагаеми доходи

Фиш I.9 Видове данъци

Раздел II.I  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фиш II.I.1 Определяне на облагаемия доход, на данъчната основа и на общата годишна данъчна основа. Данъчна година

Раздел II.II  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Фиш II.II.1 Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Фиш II.II.2 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Фиш II.II.3 Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Фиш II.II.5 Данъчно облекчение за дарения

Фиш II.II.6 Данъчно облекчение за млади семейства

Фиш ІІ.ІІ.7 Данъчно облекчение за деца 

Фиш ІІ.ІІ.8 Данъчно облекчение за деца с увреждания

Фиш II.II.9 новДанъчно облекчение за извършени безкасови плащания

Раздел II.III  ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ОСНОВИ 

Фиш II.III.1 Облагаем доход от трудови правоотношения

Фиш II.III.3 Облагаем доход от стопанска дейност като едноличен търговец

Фиш II.III.6 Облагаем доход от друга стопанска дейност

Фиш II.III.6А Облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като земеделски стопани

Фиш II.III.10 Облагаем доход от прехвърляне на права или имущество

ГЛАВА III  ОКОНЧАТЕЛНИ ДАНЪЦИ  

Раздел III.I ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

Фиш III.I.1 Облагане с окончателен данък на доходи на чуждестранни физически лица

Фиш III.I.2 Облагане с окончателен данък на доходи на местни и чуждестранни физически лица

Фиш III.I.3 Деклариране на дължимите окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ

ГЛАВА IV  АВАНСОВО ОБЛАГАНЕ

Фиш IV.2 Авансово облагане на доходи от стопанска дейност

ГЛАВА V  ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ

Фиш V.3 Годишен данък за доходи от трудови правоотношения

Фиш V.4 Годишна данъчна декларация

ГЛАВА VI  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДРУГИ ЗАКОНИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК, УДЪРЖАН В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   

Фиш VI.1 Предоставяне на информация


Наръчникът е достъпен в рубриката Становища, указания, наръчници, както и тук:


Източник: НАП