Вие сте тук

НАП публикува подобрен конвертор за преобразуване на MS Excel файл в xml файл

НАП публикува подобрен конвертор за преобразуване на MS Excel файл в xml файл

В Рубрика Софтуер и ръководство за ползване в интернет страницата на НАП е публикувана нова версия на програмата за преобразуване на таблица в Excel, съдържаща редове от Интрастат декларация, в xml файл с формат на съобщението „INTRANS“. 

Конверторът е предназначен за преобразуване на екселска таблица с фиксиран формат, съответстващ на структурата на редовете от месечна Интрастат декларация, в xml файл с формат на „INTRANS“ съобщение, съдържащо само търговски трансакции. Файлът може да се импортира в ИС Интрастат – „Модул събиращ орган“ (МСО) или „Модул на Интрастат оператора“ (МИО), с цел изготвяне на месечна (в някои случаи и на коригираща) „Интрастат“ декларация, поясняват от приходната агенция. 

В указанията за ползване на  XML конвертора са разяснени стъпките за генериране на файла и е обърнато внимание на следните детайли:

  • ако сте променили формата на колоната „Код на стока“ да не е „Text“, тогава ще бъдат изтрити водещите нули на кодовете от Комбинираната номенклатура, които имат такива, и в последствие ще имате грешки при подаването на декларацията в онлайн системата на НАП;
  • достоверността на използваните кодове изцяло зависи от вас и не се контролира от програмата.

Важно е да се има предвид, че генерираният от програмата xml файл съдържа само редове за „Интрастат“ декларация и не е завършена декларация, която да можете да подадете директно в онлайн системата.

Новото в последната версия е:

  • Добавено автоматично закръгляване на числовите стойности. Числата в полетата „Нето тегло в кг“ и „Количество по допълнителна мярка“ се закръгляват до третия знак след десетичната запетая, а в полетата „Стойност в лв.“ и „Статистическа стойност в лв.“ до цели числа;
  • Добавена автоматична подмяна на десетичния разделител с точка по време на генериране на xml файла (когато десетичният разделител е запетая в регионалните настройки на компютъра);
  • Добавено автоматично премахване на „паразитни“ интервали преди и след кода, попълнен в кодовите полета.
  • Отстранен проблем с добавяне на нули, когато полето е празно;
  • Подобрен текст на съобщенията генерирани от програмата.

Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: