Вие сте тук

НАП публикува становище на тема Осигуряване 2019

НАП публикува становище на тема Осигуряване 2019

Приходната агенция публикува становище във връзка с новостите в осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2019 г. 

В документа е предоставено обобщение на промените при осигурителните прагове за 2019 г.: 

  •  минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2019 г. е увеличен спрямо 2018 г. - определен е в размер на 560 лв.;
  •  минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители също е увеличен през 2019 г. в сравнение с 2018 г. и е определен в размер на 400 лв. 

Направено е уточнение, че за лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1,2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се има предвид доходът по чл. 9, т. 2 от ЗБДОО - 560 лв.

  •  максималният месечен размер на осигурителния доход е определен в размер на 3000 лв., като той също е увеличен спрямо 2018 г. За сравнение, максималният месечен размер на осигурителния доход през 2018 г. е 2600 лв.

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. е определен съгласно приложение №2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2019 г. като спрямо 2018 г. за 11 групи икономически дейности той е завишен, а за 2 групи е намален. 

За фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и през 2019 няма да се правят вноски.

В становището на приходната агенция е обърнато внимание и на промените в КСО, направени с ПЗР към Закона за бюджета на ДОО. 

Специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност, при която се извършват лечебно-диагностична дейност или здравни грижи, се осигуряват за фондовете на държавното обществено осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО.

Към лицата, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал 3, т. 2 от КСО са добавени и тези, чиито доходи се се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ (доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец). 

Отбелязани са също така и промените, прецизиращи разпоредбите на чл.4, 4а, 4б, и 4в, чл.6 и чл.7 от КСО.

Относно прилагането на разпоредбите на 330 през 2019 г. са направени следните обобщения:

  •  На основание чл. 40, ал. 4а от 330 от 1 януари 2019 г. здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 40, ал. 3 от същия закон се внася върху 70 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което е 392,00 лв.
  •  При определяне на дохода, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО (самоосигуряващи се лица), се има предвид осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
  •  Съгласно чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2019 г. лицата по чл. 40, ал. 5 от 330 от 1 януари 2019 г. внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от 280 лв. (половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица).

В документа е предоставена информация и за промени в ЗЗО, касаещи лицата, за които се прилага схемата за здравно застраховане на ЕС, както и режима на осигуряване на лицата, работещи без трудово правоотношение, които са осигурени и като морски лица и др.

Публикувана е също и Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2019 г.

Пълният текст на документа е достъпен в рубриката "Становища, указания, инструкции" в интернет страницата на НАП, както и тук:

Становище относно прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.


Източник: НАП